Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT) (2015-2018)

, ,

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT) (2015-2018) 1

Trvání: 2015-2018

Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR

Pracoviště: Katedra antropologie FF ZČU, Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

Anotace

Projekt se zaměřuje na identifikaci a analýzu specifických rysů páchání hospodářské a majetkové trestné činnosti s důrazem na formy, jež jsou vykonávány na populacích sociálně vyloučených lokalit. Hlavním cílem projektu je vytvořit účinné technologie k odhalování a potírání organizované kriminality prostřednictvím rozvoje znalostí potřebných k zajištění bezpečnosti státu. Účinnost technologie bude zajištěna a demonstrována na výzkumu organizovaného zločinu působícího v sociálně vyloučených lokalitách, jehož výsledky budou prezentovány formou utajené závěrečné zprávy.

Klíčová slova: bezpečnost státu, kriminalita, sociálně vyloučené lokality, organizovaný zločin

Projektový tým

Laco Toušek, Klára Vanková, Václav Walach, Petr Kupka, Kateřina Tvrdá, Petra L. Burzová, Lubomír Lupták, Ondřej Plachý, Alica Brendzová, Markéta Kaizlerová, Tereza Dvořáková

 


Výstupy z projektu


TOUŠEK, Laco, Václav WALACH, Petr KUPKA, Kateřina TVRDÁ, Alica BRENDZOVÁ, Ľubomír LUPTÁK, Ondřej PLACHÝ, Klára VANKOVÁ a Tereza DVOŘÁKOVÁ, 2018. Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách [online]. Brno: Doplněk. ISBN 978-80-7239-340-4. Dostupné z: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/34331/1/Labyrintem.pdf
WALACH, Václav, Petr KUPKA, Lubomír LUPTÁK, Kateřina TVRDÁ, Laco TOUŠEK, Alica BRENDZOVÁ, Petra BURZOVÁ, Barbora MENDLOVÁ, Ondřej PLACHÝ a Klára VANKOVÁ, 2018. Dobývání kriminality: Reflexe viktimizačního šetření v českých sociálně vyloučených lokalitách. Cargo: Journal for Cultural and Social Anthropology [online]. (1–2), 25–45. Dostupné z: http://cargojournal.org/index.php/cargo/article/download/118/102
KUPKA, Petr, Laco TOUŠEK, Václav WALACH, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Kateřina TVRDÁ, Ľubomír LUPTÁK, Alica BRENDZOVÁ a Klára VANKOVÁ, 2018. Analýza možností a širších souvislostí prevence kriminality v SVL: Koncepční příloha Metodiky prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Dostupné z: http://brizolit.org/wp-content/uploads/2019/10/Anal%C3%BDza-mo%C5%BEnost%C3%AD-a-%C5%A1ir%C5%A1%C3%ADch-souvislost%C3%AD-prevence-kriminality-v-SVL.pdf
KUPKA, Petr, Laco TOUŠEK, Václav WALACH, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Kateřina TVRDÁ, Ľubomír LUPTÁK, Alica BRENDZOVÁ a Klára VANKOVÁ, 2018. Metodika prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Dostupné z: http://brizolit.org/wp-content/uploads/2019/10/Metodika-prevence-kriminality-v-soci%C3%A1ln%C4%9B-vylou%C4%8Den%C3%BDch-lokalit%C3%A1ch.pdf
KUPKA, Petr, Alica BRENDZOVÁ, Václav WALACH, Ondřej PLACHÝ, Lubomír LUPTÁK, Laco TOUŠEK, Kateřina TVRDÁ a Klára VANKOVÁ, 2018. Obchod s chudobou: kvalitativní obsahová analýza českých médií. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni [online]. 11(1), 19–42. Dostupné z: https://ff.zcu.cz/export/sites/ff/research/edicni-cinnost/acta/archiv/2019/Acta-FF-c-1/po-kapitolach/Acta-2019-1-02-Kupka_et_al.pdf
LUPTÁK, Lubomír a Petr KRČÁL, 2018. Možnosti využití dramaturgické analýzy v politologii. Politologická revue [online]. 24(1), 29–54. Dostupné z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e1bc9ba9-0e22-4249-9ab4-16b720716794/c/Kr_al_PR_1_2018-web.pdf
KUPKA, Petr, Alica BRENDZOVÁ, Václav WALACH, Ondřej PLACHÝ, Lubomír LUPTÁK, Laco TOUŠEK, Kateřina TVRDÁ a Klára VANKOVÁ, 2018. Obchod s chudobou: Kvantitativní obsahová analýza českých zpravodajských médií v období 2006–2017. Středoevropská politická studia [online]. Dostupné z: http://www.brizolit.org/wp-content/uploads/2019/02/Kupka-et-al_2018_Obchod-s chudobou-Kvantitativní-obsahová-analýza českých zpravodajských médií-v-období.pdf
TOUŠEK, L., V. WALACH, P. KUPKA, O. PLACHÝ, K. TVRDÁ, Ľ. LUPTÁK a A. BRENDZOVÁ, 2018. Sociálně vyloučené lokality z pohledu sociodemografických ukazatelů. Demografie [online]. 60(1), 21–35. Dostupné z: http://www.brizolit.org/wp-content/uploads/2019/02/tousek-et-al_2018_Soci%C3%A1ln%C4%9B-vylou%C4%8Den%C3%A9-lokality-z-pohledu-sociodemografick%C3%BDch-ukazatel%C5%AF_2018.pdf
LUPTÁK, Lubomír, Václav WALACH, Petr KUPKA a Alica BRENDZOVÁ, 2018. Poznámky k ekonomike vykorisťovania. In: Gabriela LUBELCOVÁ, ed. Zborník z konferencie Paralely a divergencie: Slovensko-české kriminologické dni [online]. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského. ISBN 978-80-223-4633-7. Dostupné z: http://stella.uniba.sk/texty/Paralely_divergencie.pdf
TOUŠEK, Laco, Ondřej PLACHÝ, Petr KUPKA, Kateřina TVRDÁ, Václav WALACH a Lubomír LUPTÁK, 2017. Design a metodologie ve výzkumu viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. In: V. kriminologické dny.
BURZOVÁ, Petra, 2016. Class and race in post-socialist factory workplace. In: 14th EASA Biennial Conference.
TOUŠEK, Laco, Ondřej PLACHÝ, Petr KUPKA, Kateřina TVRDÁ, Václav WALACH a Lubomír LUPTÁK, 2017. Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Prezentace vybraných výsledků viktimizačního šetření. In: V. kriminologické dny.
TVRDÁ, Kateřina a Petr KUPKA, 2017. Predátorské praktiky přispívající k reprodukci sociálního vyloučení v oblasti bydlení. In: V. kriminologické dny.
KUPKA, Petr, Kateřina TVRDÁ, Václav WALACH, Ondřej PLACHÝ, Lubomír LUPTÁK a Laco TOUŠEK, 2017. Predátorské praktiky přispívající k reprodukci sociálního vyloučení. In: V. kriminologické dny.
WALACH, Václav a Klára KALIBOVÁ, 2016. Násilí z nenávisti v ČR: incidenty, oběti, problémy. In: IV. Kriminologické dny.
TOUŠEK, Laco a Václav WALACH, 2018. Představení metodiky prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. In: Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí plus krajští koordinátoři prevence Policie ČR. Kašperské Hory: Ministerstvo vnitra ČR.
TURNOVEC, Aleš, 2018. SNTWRKAN [online]. Dostupné z: http://brizolit.org/sntwrkan.zip
WALACH, Václav, Petr KUPKA, Lubomír LUPTÁK, Alica BRENDZOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ a Laco TOUŠEK, 2018. Viktimizácia v sociálne vylúčených lokalitách v ČR: poznámky k ekonomike vykorisťovania. In: Paralely a divergencie: Slovensko-české kriminologické dni. Modra: Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
WALACH, Václav, Petr KUPKA, Alica BRENDZOVÁ, Klára VANKOVÁ, Lubomír LUPTÁK, Kateřina TVRDÁ, Laco TOUŠEK a Ondřej PLACHÝ, 2018. Bezpečnost, viktimizace a prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách.
LUPTÁK, Lubomír a KOL., 2018. Economy of exploitation: an outline of the economic system underlying „social exclusion" in the Czech Republic. In: Coloniality of power in CEE:  States, social movements and epistemology on the semiperiphery,.
LUPTÁK, Lubomír a KOL., 2018. On thrift and the bent space - time of social exclusion in the Czech Republic. In: Thrift in Anthropology: Between Thriftiness and Wasting.
KUPKA, Petr a Lubomír LUPTÁK, 2018. Kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. In: Workshop bezpečnost a viktimizace v SVL. Chomutov: ASZ ÚV ČR.
KUPKA, Petr, 2018. Etnografie gangu (bez gangu): Analýza vyprávění o odhaleném drogovém gangu na Ostravsku. In: Akadémia rómských štúdií. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenské Akadémie Vied. Bratislava.
KUPKA, Petr a Václav WALACH, 2018. The Segregation of Roma in the Czech Republic: Applying Picker’s Framework  to  the  “socially  excluded  localities”. In: Racial  Discplacements:  Peripheries,  Camps, Resistance.
WALACH, Václav, 2017. Narrative Violence: Podělávání in a Czech ‘Gypsy ghetto’. In: The Second Narrative Criminology Symposium. Oslo: Narrative Criminology Research Network.
WALACH, Václav, 2018. Getting Hit and Then What? An Autoethnography of Street Violence. In: Consequences  of  Ethnography:  Knowing  Violence  via  the  Self  and  Its  Aftermath. Praha: Etnologický institut Akademie věd ČR.
LUPTÁK, Lubomír, 2018. Bezpečnost a viktimizace v SVL. In: Seminář k bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách. 04.12.2018: Oddělení výzkumu, projektů a komunikace ASZ ÚV ČR.
WALACH, Václav, 2018. Princip etnické neutrality, rasové profilování: Kriminologický pohled. In: Kurz styčných důstojníků pro menšiny a členy pracovních skupin. Praha: Ministerstvo vnitra ČR.
TOUŠEK, Laco, 2018. Bezpečnostní rizika v SVL. In: Setkání koordinátorů pro záležitosti romské menšiny, romských poradců a terénních pracovníků se zástupci Romů.
LUPTÁK, Lubomír, 2018. Ekonomika vykorisťovania: viktimizácia v podmienkach sociálneho vylúčenia v ČR. In: 9. Celostátní konference České asociace streetworkerů.
KUPKA, Petr, 2018. Rezidenční odcizení, stížnosti a nejistota: Jak vzniká napětí v sociálně vyloučené lokalitě? In: VI. KRIMINOLOGICKÉ DNY.
KUPKA, Petr, Václav WALACH a Alica BRENDZOVÁ, 2018. Proměny mediálního obrazu „byznysu s chudobou“ v historické perspektivě. In: VI. KRIMINOLOGICKÉ DNY.
KUPKA, Petr, 2017. Victimization of the Socially Excluded Population in the Czech Republic. In: 17th Annual Conference of the European Society of Criminology.
WALACH, Václav a Alica BRENDZOVÁ, 2017. Viktimizácia v sociálne vylúčených lokalitách v Českej republike. In: Odborný seminář Ústavu etnológie SAV, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a občianského združenia Progresívne Fórum.
LUPTÁK, Lubomír, 2017. Viktimizace v sociálné vyloučených lokalitách. In: Komise pro bezpečnost a záchranný systém Rady Plzeňského kraje.
LUPTÁK, Lubomír, 2017. Aliens vs. Predators (and the heroic Marines): mythologies of an economy of exploitation. In: Second Narrative Criminology Symposium.
WALACH, Václav a Ondřej PLACHÝ, 2016. Násilí z nenávisti v sociálně vyloučených lokalitách: Prezentace aktuálního viktimologického výzkumu. In: Závěrečná konference Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti - vzdělávací část.
LUPTÁK, Lubomír a Laco TOUŠEK, 2018. Urban Marginality in the Czech Republic: the case of the Roma. In: The Hague University. Hague.
TOUŠEK, Laco a Lubomír LUPTÁK, 2015. Urban Marginality in the Czech Republic. In: The Hague University. Hague.
TOUŠEK, Laco, Ondřej PLACHÝ, Lubomír LUPTÁK, Petr KUPKA, Kateřina TVRDÁ, Václav WALACH, Alica BRENDZOVÁ a Klára VANKOVÁ, 2017. Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality.
TOUŠEK, Laco, Petr KUPKA, Václav WALACH a Lubomír LUPTÁK, 2017. Sociálně vyloučené lokality: Místa, která neumíme vidět. In: Neviditelná města.
KUPKA, Petr a Václav WALACH, 2017. Hledání analytických hranic tzv. sociálně vyloučených lokalit. In: Konference ČSS 2017.
TOUŠEK, Laco, Ondřej PLACHÝ, Lubomír LUPTÁK, Petr KUPKA, Kateřina TVRDÁ, Václav WALACH, Alica BRENDZOVÁ a Klára VANKOVÁ, 2016. Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení.
TOUŠEK, Laco, 2017. Vzestup a pád analýzy sociálních sítí. In: Konference ČSS 2017.
TOUŠEK, Laco, Petra BURZOVÁ a Lubomír LUPTÁK, 2016. Ambiguities of crime and victimization in “Gadžistan”. In: 4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology (CASA).
WALACH, Václav, 2016. (Ne)bezpeční Romové? Analýza výzkumu bezpečnosti ve vztahu k Romům ve vládních dokumentech České a Slovenské republiky. Sociologia [online]. 48(2), 172–191. Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/04121202Walach%20-%20zalomena%20-%20definitivna%20OK.pdf
KUPKA, Petr, 2016. Understanding post-socialism with Pierre Bourdieu. The social analysis of (organized) crime in the Czech Republic. In: Conference „Etnografia e Ricerca Qualitativa“.
KUPKA, Petr, 2016. „Buď děláš právo, nebo podnikáš": narativní analýza zločinu a transgrese v české advokacii. In: IV. Kriminologické dny.
TOUŠEK, Laco a Ondřej PLACHÝ, 2016. Vliv nápadu trestné činnosti na pociťovaný strach z kriminality. In: IV. Kriminologické dny.
WALACH, Václav a Petr KUPKA, 2016. Prostorové vyloučení po česku? Od sociálně vyloučených lokalit dál. ERA 21. (3), 73–75.
Skills

, , ,

Posted on

23. 9. 2015

Skip to content