O katedře

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Katedra Antropologie FF ZČU v Plzni

Profil katedry

Katedra antropologie (KSA) je akademickým pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, specializujícím se na pedagogickou činnost a výzkum v oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA) na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Kromě výuky se na KSA intenzivně věnujeme rozsáhlým výzkumným projektům v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studujícím teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specializujících se především na kulturní a sociální rozmanitosti současných komplexních společností.

Absolventky a absolventi studijních programů sociální a kulturní antropologie obvykle nacházejí uplatnění v různých vzdělávacích a výzkumných institucích, ve veřejné správě, nevládních organizacích, muzeích, archivech, médiích a také v komerčním sektoru.

Kromě tradičního antropologického zkoumání tzv. domorodých populací se výuka a výzkum na SKA zaměřuje také na současná témata, jako jsou migrace, sociální ghetta, menšiny, bezdomovectví nebo nová náboženská a identitární hnutí. Dále se věnuje zkoumání oblastí jako materiální kultura, elektronická média, etnografický film a otázky rozvoje a humanitární pomoci.

V oblasti biologické antropologie je pracoviště KSA zaměřeno na etologii člověka a biologické determinanty lidského chování, bioarcheologii a antropologii kosterních struktur, paleoantropologii, lidskou adaptabilitu a variabilitu, a na využití statistických metod v antropologických výzkumech. 

Co je antropologie?

Antropologie je progresivní  vědecký obor s více než stoletou tradicí , který na rozdíl od ostatních disciplín zahrnuje a navzájem kombinuje široké spektrum různých možností, jak porozumět jednání lidí v různých prostředích a společenských souvislostech.

Katedra antropologie 1

Další informace o katedře

Součásti katedry antropologie

Skip to content