O katedře

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Katedra Antropologie FF ZČU v Plzni

Profil katedry

Katedra antropologie (KSA) na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni představuje akademické středisko, které se soustředí na propojení výuky a vědeckého bádání v oblastech sociální, kulturní a biologické antropologie. Nabízí studijní programy na různých stupních – od bakalářských přes magisterské až po doktorské – a klade důraz na komplexní přípravu studujících, aby mohli efektivně působit ve světě, který je stále více ovlivněn kulturní a sociální diverzitou. Na naší katedře vybavujeme absolventy a absolventky  pevným teoretickým základem, praktickými dovednostmi a důkladnou metodologickou přípravou, které otevírají dveře k rozmanitým profesním možnostem.

Akademické osazenstvo katedry studujícím poskytuje jedinečnou šanci a odbornou podporu  v prozkoumávání současných společenských fenoménů. Od migrace, přes výzvy spojené se sociálním vyloučením, problémy menšin a bezdomovců, až po zkoumání identity, genderových otázek a kulturních stereotypů. S námi se můžete věnovat také environmentálním aspektům, etnickým rozdílům, náboženským praktikám nebo i sociokulturním významům stravování. Dále je součástí našeho kurikula také biologická antropologie, která studujícím představuje témata jako jsou etologie, bioarcheologie, paleoantropologie a adaptabilita člověka a připravuje přírodovědně orientované zájemkyně a zájemce na profesní působení například ve výzkumných institucích, v oblasti životního prostředí nebo v oblastech zdravotní péče zaměřených na lidskou biologii a evoluci.  Klíčovým prvkem našich programů je důraz na kvalitativní výzkum, který otevírá dveře k hlubokému pochopení kulturní rozmanitosti, ale opomíjeny nejsou ani statistické metody.

Naši absolventi a absolventky se následně díky schopnosti efektivně využívat antropologické přístupy v praxi uplatňují v mnoha oblastech, včetně vzdělávacího sektoru, výzkumných institucí, veřejné správy a podnikání, stejně jako v neziskovém sektoru, kulturních organizacích, mezinárodním rozvoji a humanitární pomoci.

Zapojte se do sledování našich aktuálních událostí na sociálních sítích!

Co je antropologie?

Antropologie je vědní disciplína, která zkoumá člověka ve všech jeho dimenzích.
Odhaluje jak se adaptujeme, komunikujeme a jak jsou naše společnosti strukturovány v různých kulturních kontextech. Tento obor nabízí klíč k hlubokému pochopení různorodosti našich životních cest skrze čas a geografii, ukazuje vliv kulturních a biologických aspektů na lidské bytí.

Katedra antropologie 1

Další informace o katedře

Součásti katedry antropologie

Skip to content