Lidé jsou základ

Informace, konzultační hodiny a kontakty na osazenstvo Katedry antropologie.

Osazenstvo abecedně

Vedení katedry

Lidé 1

Mgr. Lukáš Friedl Ph.D.

Lukáš Friedl se zabývá primárně výzkumem v paleoantropologii. Zajímají ho především aspekty života našich předků spojené s robusticitou kostry a pohybovou aktivitou, které studuje skrze rozložení kostní tkáně v dlouhých kostech končetin. Podílel se výzkumu fosilních ostatků předků člověka z hlubší i méně vzdálené minulosti (australopitéci a zástupci rodu Homo, např. H. naledi). Druhým velkým výzkumným tématem je původ moderních lidí (H. sapiens) a jejich šíření na evropský kontinent na přechodu středního a mladého paleolitu. Spoluvede terénní archeologický výzkum lokality Lapa do Picareiro v Portugalsku, která uchovává sedimenty pokrývající tato období.
Ve výuce má Lukáš rád pestrost a šíři témat a tak přednáší v kurzech věnovaných evoluci člověka, lidské variabilitě a adaptabilitě, dětskému růstu a vývoji a také témata na pomezí biologické a sociokulturní sféry lidské existence. Lukáš také rád popularizuje vědu a tak je občas slyšet či vidět ve vybraných mediích. Lukáš získal doktorát na Tulane University v New Orleans a vedle pozice odborného asistenta na katedře antropologie působí jako přidružený výzkumník v badatelském centru ICArEHB v portugalském Faru.

Lidé 2

Vedoucí katedry

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Středa / 13:00 – 14:00 / SP217; po emailové domluvě kdykoliv (preferováno)

Lidé 8

PhDr. Tereza Šlehoferová Ph.D.

Tereza Šlehoferová se ve svém profesním životě zabývá různými (na první pohled vzájemně nesourodými) oblastmi spojenými s politickou antropologií, antropologií jídla a aplikovanou antropologií. Ve své výuce a výzkumu se zaměřuje na téma moci, paměti a mocenských vztahů, dále na téma jídla, identity a s nimi souvisejících sociokulturních aspektů, stejně jako na oblast  občanských aktivit a plánování i realizace sociálních, vzdělávacích a integračních projektů. Po různých zkušenostech v řízení vysoké školy se stále více přiklání i k dalším tématům spojeným s kulturou auditu, analýzou potřeb či (ne)měřitelností rozvoje instituce. V soukromém životě ráda vaří, cestuje a zahradničí.

Lidé 2

Zástupkyně vedoucího

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Zpravidla Pondělí/ 10:00 – 11:00 / SP322; nebo individuálně dle domluvy emailem, online konzultace a telefonické konzultace možné dle individální domluvy

Lidé 15

Mgr. Anna Pankowská Ph.D.

Anna Pankowská je odbornou asistentkou na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (od r. 2012). Věnuje se převážně rekonstrukci lidského chování na základě analýzy lidské kostry, dále environmentálním a kulturním faktorům ovlivňující dekompozici těla, a to jak u spálených, tak nespálených kostí. Zabývá se také projevy násilí na lidské kostře, paleopatologií a dynamikou minulých populací. Mezi další odborné zájmy patří digitalizace lidské kostry a obecně aplikace pokročilých metod v antropologii.

Lidé 2

Zástupkyně vedoucího

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Dle domluvy emailem včetně online konzultací.

Lidé 22

BC. JANA FOJTÍKOVÁ

Na katedře došlo ke štafetovému předání, ale nebojte, kolík zůstává v dobrých rukou. Jana Fojtíková se ujímá role tajemnice s entuziasmem a slibuje, že kormidlo katedry udrží pevně v kurzu, dokud Gabriela Prášková nezamíří zpět z mateřské dovolené. Představte si to jako výměnu batohů na výletě: obsah zůstává stejný, jen ho na chvíli přebírá někdo jiný, aby cesta mohla pokračovat hladce dál.

Lidé 2

Tajemnice

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Úřední hodiny

Pondělí a Středa / 9:00 – 12:00 / SP307

 

Lidé 29

Ing. Gabriela Prášková

Gabriela Prášková působí na pozici Tajemnice katedry antropologie. Její náplní je koordinace finanční, personální, provozní a organizační agendy katedry. Stará se o sledování a vyhodnocování čerpání katederního rozpočtu, spravuje granty a zajišťuje správu majetku katedry. Ve volném čase cvičí čchi-kung a miluje pěstování madagaskarských sukulentů.

Lidé 2

Tajemnice

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Úřední hodiny

 

Na mateřské dovolené

DOCENTI A DOCENTKY

Lidé 36

Doc. Petr Lozoviuk Ph.D.

Petr Lozoviuk studoval etnologii, historii a slavistiku v Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (UK FF), Humboldt-Universität Berlin a Uniwersytetu Gdańskim. Postgraduální studium absolvoval v Ústavu etnologie UK FF a v Institut(u) für deutsche und vergleichende Volkskunde na Ludwig-Maximilian-Universität Mnichov. Profesně působil jako odborný asistent v Ústavu etnologie UK FF Praha, v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd ČR a vesměs paralelně vyučoval na několika dalších akademických pracovištích (Katedra sociálních věd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, Technické univerzitě Liberec, Ústavu evropské etnologie Masarykova univerzita v Brně, Technische Universität Dresden. V letech 2000-2002 byl za ČR člen mezinárodního badatelského týmu „FOROST“ na Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov a zároveň v rámci tohoto projektu spolupracoval s mnichovským Südost-Institut(em). Následně působil deset let jako vědecký pracovník v Institut(u) für Sächsische Geschichte und Volkskunde v Drážďanech. Je členem několika vědeckých společností, mimo jiné „Johann Gottfried Herder-Forschungsrat“ Marburg či „Collegium Carolinum“ Mnichov a redakčních rad řady domácích a zahraničních odborných periodik. Z hlediska odborného zájmu se specializuje na diverzní témata spadající do oblasti „Ethnologia Europaea“ – evropské srovnávací etnologie. Zejména se jedná o problematiku interetnických vztahů a interkulturní komunikace, studium migrací a migrantů ve středoevropském kontextu, dějiny disciplíny, metodologické a epistemologické problémy oboru, etnografii transformačních procesů, německojazyčnou a ruskojazyčnou tradici etnografického/etnologického výzkumu, tematiku česko-německých vztahů, etnologii pohraničí či aktuální problémy etnoemancipačních procesů ve východní Evropě.

 

Lidé 2

Interní zaměstnanec

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Individuálně dle domluvy SP305

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

1984-1988: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor národopis (dnes etnologie a folkloristika). Absolvovala s vyznamenáním, udělena Cena rektora Univerzity Karlovy. 

1988-1993: Ústav pro  etnografii a folkloristiku ČSAV (později Ústav etnologie AV ČR); vědecká aspirantka (1988-1991), vědecká pracovnice (1991-1993).

1993-dosud: vědecko-pedagogický pracovník Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (do roku 2000 Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy); specializace: kolektivní identity (především národní a národnostní, supraetnické); životní světy středoevropského města; nacionalismus a antisemitismus; etnologie rodiny; dějiny oboru etnologie; marginalizované skupiny obyvatelstva. 1988: PhDr., 1994: CSc. (Ústav etnologie AV ČR), 2008 (Filozofická fakulta, Karlova univerzita, obor hospodářské a sociální dějiny), 2023 vědecko-pedagogický pracovník Západočeské univerzity v Plzni (moderní a postmoderní město, dějiny etnologie a antropologie, židovská identita, národní identity a antisemitismus).

Lidé 2

Interní zaměstnankyně

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Dle předchozí domluvy emailem.

Interní zaměstnankyně a zaměstnanci

Lidé 49

Mgr. Tomáš Hirt Ph.D.

Tomáš Hirt rád a zvesela vyučuje úvodní antropologické kurzy. Ve své přednáškové a badatelské činnosti se orientuje především na oblast vizuální a aplikované antropologie. Tematicky se zaměření jeho odborných aktivit nejčastěji vztahuje k otázce nacionalismu, etnicity, multikulturalismu, sociální integrace a v poslední době k teorii a praxi etnografického filmování v kontextu sociální a kulturní antropologie.

Lidé 2

Interní zaměstnanec

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Čtvrtek / 15:00 – 16:00 / SP301

Lidé 56

Mgr. Gabriela Fatková Ph.D.

Výzkum Gabrieli je rozkročen mezi 3 zájmovými oblastmi. Areálově se zaměřuje na oblast Balkánu, kde prováděla i dlouhodobý terénní výzkum sociální organizace dříve kočovných pastevců – Karakačanů. Je současně šéfredaktorkou časopisu Porta Balkanica, který se zaměřuje na sociálněvědní výzkum v regionu Balkánu. Druhou tematickou oblastí je antropologie genderu, zahrnující témata jako například vyvážená prezentace kulturního dědictví (výzkum na Tachovsku zaměřený na místní dosídlenou populaci, jejich každodennost a prezentace vlastních narativů skrze jídlo a aktivity s ním spojené). Třetí oblastí je pak hodnocení kvality na vysokých školách, zejména téma studijní neúspěšnosti (ve vztahu k distanční výuce, zneužívání moci apod.). 

Lidé 2

Interní zaměstnankyně

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Úterý / 11:00 – 12:00 / SP312b (možné jsou online konzultace po předešlé emailové domluvě)

Lidé 63

Mgr. Patrik Galeta Ph.D.

Jsem odborným asistentem na katedře antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Ve výzkumu i výuce se věnuji bioarcheologii, paleodemografii a statistickým analýzám. S kolegy se zajímáme o víceoborový výzkum života lidí v minulosti. Prostřednictvím vlastností lidské kostry studujeme společenské postavení jedinců nebo změny demografického chování populací pravěku a středověku. Vedle toho spolupracuji s kolegy z jiných společenskovědních disciplín na statistické analýze kvantitativních dat.

Lidé 2

Interní zaměstnanec

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Osobně nebo on-line, dle předchozí domluvy e-mailem.

Lidé 70

Mgr. Jan Kapusta Ph.D.

Jan Kapusta vystudoval etnologii na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se antropologií náboženství, především poutnictvím a obětí, vnímáním krajiny a jiných-než-lidských bytostí, animismem a šamanismem. Terénní výzkumy prováděl mezi Mayi v Guatemale. V současnosti se věnuje vzájemnému vztahu nativních kultur světa a západní alternativní spirituality (problematika glokalizace a hybridizace kultur, tvorby globálního spirituálního diskursu, náboženských revitalizačních hnutí ad.). Teoreticky se pohybuje na rozhraní existenciálně-fenomenologických a ontologických přístupů v antropologii.

Lidé 2

Interní zaměstnanec

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Pondělí / 9:30 – 11:00 / SP311

Lidé 77

Mgr. Petr Kupka Ph.D.

Lidé 2

Interní zaměstnanec

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Online konzultace dle domluvy emailem/ SP322

Lidé 84

Mgr. Laco Toušek Ph.D.

Laco Toušek se odborně zaměřuje na problematiku marginalizace, chudoby, kriminalizace a viktimizace. Prováděl terénní výzkum v romských osadách na Slovensku, sociálně vyloučených lokalitách v České republice a mezi osobami bez domova. V minulosti pracoval v oblasti výzkumu trhu, v organizaci Člověk v tísni a realizoval aplikované projekty pro Agenturu pro základní práva Evropské unii. Spolupracuje s organizací FEANTSA. Vyjma kurzů tykajících se uvedených témat vyučuje i metodologické předměty a je školitelem programu MAQXDA pro Českou republiku. Ve volném čase s přáteli provozuje družstevní kavárnu.
Lidé 2

Interní zaměstnanec

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Dle individuální domluvy včetně možnosti online konzultací.

Externí zaměstnanci a zaměstnankyně

PhDr. František Bahenský

Lidé 2

Externí zaměstnanec

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Dle předchozí domluvy emailem

Monika Baumanová M.A. Ph.D

Lidé 2

Externí zaměstnankyně

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Dle předchozí domluvy emailem

Doc. Ing. Petr Janeček Ph.D.

.

Lidé 2

Externí zaměstnanec

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Dle předchozí domluvy emailem

Mgr. Pavel Mašek

Lidé 2

Doktorand

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 4

E-mail:

masoun@ksa.zcu.cz

Doc. PhDr. Václav Soukup CSc.

Lidé 2

Externí zaměstnanec

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Dle předchozí domluvy emailem

Mgr. Monika Stehlíková

Lidé 2

Externí zaměstnankyně

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Dle předchozí domluvy emailem

Mgr. et Mgr. Nela Štorková Ph.D.

Lidé 2

Asistentka pro studijní náležitosti doktorského studia

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 129

Bc. Alice Tyrychtrová

Alice Tyrychtrová se pohybuje jako studentka magisterského programu mezi přednáškami sociální a kulturní antropologie a její druhou rolí asistentky katedry, co má na starosti vše kolem studia. Potřebujete navigovat labyrintem výukových programů nebo administrativní džunglí? Alice je vaše go-to osoba. Sdělte jí vaše akademické trable buď osobně v kanceláři SP307, kde tvoří dynamické duo s tajemnicí katedry, nebo jí zašlete signál prostřednictvím emailu.

Lidé 2

Asistentka pro studijní náležitosti bakalářského a magisterského studia

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 134

Mgr. Klára Vanková Ph.D.

Klára Vanková pochází z Prahy. Na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala obor Sociální a kulturní antropologie a následně doktorský obor Etnologie, v doktorské práci se věnovala tématům krajanského života v Bulharsku, migraci  a česko-bulharským vztahům. Již během studia spolupracovala na několika projektech a výzkumech, zejména pak s kolegou Lacem Touškem.

Na Katedře antropologie pracovala také jako tajemnice pro vědu a výzkum, projektová a finanční manažerka (projekty NAKI, OPVK, FRA aj.). Nyní žije na Božím Daru v Krušných horách, na děkanátu FF pracuje na pozici koordinátorka akreditací a kvality.

Lidé 2

Odborná asistentka kombinovaného studia

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 6

Konzultační hodiny

Dle předchozí domluvy emailem

Doktorandky a doktorandi

Mgr. Christoph Mauerer

Lidé 2

Doktorand

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 4

E-mail:

mauerer@kgs.zcu.cz

Mgr. Přemysl Ovský

Lidé 2

Doktorand

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 4

E-mail:

povsky@ksa.zcu.cz

Mgr. Václava Tlili

Lidé 2

Doktorandka

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 4

E-mail:

vaclava.tlili@seznam.cz

Ing. Monika Tošnerová

Lidé 2

Doktorandka

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 4

E-mail:

tosnerom@ksa.zcu.cz

Vyzkumní pracovníci a pracovnice

Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.

Lidé 2

Výzkumný pracovník

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 4

E-mail:

benjaminpetruzelka@gmail.cz

Mgr. Viktor Rumpík, Ph.D.

Lidé 2

Výzkumný pracovník

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 4

E-mail:

rumpik.viktor@seznam.cz

Mgr. Václav Walach, Ph.D.

Lidé 2

výzkumný pracovník

Katedry antropologie FF ZČU

Lidé 4

E-mail:

vaclav.walach@gmail.com

in memoriam

Lidé 169

doc. Ladislav Šmejda, Ph.D.

† 27. 11. 2022

Lidé 170

Bc. Jitka vlasáková

† 2. 6. 2022

Další informace o katedře

Lidé 171
Skip to content