Magistr sociální a kulturní antropologie

Studuj magistra antropologie

Co je to antropologie?

Antropologie je věda, jde tedy o racionální počin. Stejně jako všechny ostatní vědy i antropologie stojí na dvou pilířích – pojmech a metodách. Co se týče jejího pojmového aparátu, kromě několika speciálních oblastí jej sdílí s ostatními společenskovědními disciplínami. Naopak její metodologický arzenál ji od ostatních disciplín odlišuje mnohem více. Pokud jde o metody sběru dat, privilegovaným nástrojem je zde (dlouhodobý) terénní výzkum, jehož dominantní složku představuje zúčastněné pozorování; tímto se antropologie odlišuje od své sesterské disciplíny – sociologie, která při sběru dat akcentuje zejména  metody kvantitativní (dotazníky).

Na základě terénních výzkumů psané (antropologické) texty (též filmy), mají vždy interpretativní povahu; to znamená, 1) že jejich perspektiva je vždy odlišná od  perspektivy informátorů – domorodců a 2), že popis není nikdy antropologovým cílem. První a druhé 2 řečeno jinak: antropologie odhaluje to, co se skrývá za zjevným, jejím cílem je vyslovit skryté; tímto se pak antropologie liší od jiné své souputnice – etnologie (etnografie), ale i historie.

Dlouhou dobu byla antropologie charakteristická svým zájmem o jiné (exotické) kultury a společnosti, než je společnost a kultura evropská. V dnešní době, kdy se jinakost ze světa díky globalizaci pomalu vytrácí, zaměřili se antropologové také na výzkum naší vlastní společnosti; ani v tomto případě však neopouštějí své metody a perspektivu. V této poloze pak antropologie představuje jednu z nejprogresivnějších společenských věd, zabývající se aktuálními fenomény jako etnicita, (trans)nacionalismus, multikulturalismus a řadou dalších. Právě takto orientované výzkumy nám též nejlépe ukazují, že neexistují žádná specificky antropologická témata, ale jen antropologický přístup (k jakýmkoli tématům).

 

Struktura programu našeho navazujícího magisterského oboru

Povinná část studia:

Oborový základ je tvořen povinnými předměty zaměřenými na základní teorie, metody a témata sociální a kulturní antropologie, které absolvují všichni studenti nehledě na individuální profilaci. Páteří oborového základu bude magisterský seminář sociální a kulturní antropologie v rozsahu čtyř semestrů, v jehož rámci se budou setkávat studenti s různými profilacemi a který tak bude představovat integrující platformu daného ročníku po dobu celého magisterského studia. Další součástí oborového základu budou úvodní kurzy týkající se problematiky teorie, metodologie a dějin disciplíny, příbuzenských, politických, ekonomických a náboženských systémů, základních témat a přístupů současné antropologie (např. interpretativní antropologie, studium soudobých komplexních společností, problematika nacionalismu a multikulturalismu, historická antropologie a etnografie kulturních areálů, aplikovaná antropologie).

Povinně volitelná část studia:

Na obecné povinné kurzy introduktivního charakteru navazují volitelné kurzy, z nichž si student vybírá dle svého profesního zájmu a individuální profilace. Tyto volitelné kurzy jsou orientovány především na oblast teorie a historie disciplíny, etnografii a historickou antropologii a na oblast aplikované antropologie a terénního výzkumu. Student tak má možnost dle svého výběru se buď specializovat na jednu z uvedených oblastí a nebo si volit kurzy napříč jednotlivými tematickými okruhy.

1. tematický okruh: Teorie a dějiny disciplíny

Teoreticko-historický okruh obsahuje nabídku kurzů zaměřených na problematiku konceptuálních a pojmových východisek současné antropologie, na širší historický a interdisciplinární kontext antropologického studia a na vybrané konkrétní problémy teoretického charakteru. Součástí povinně volitelného bloku jsou přednášky a semináře zaměřené například na teorii kultury a kulturní změny, studium jazyka a významu (sémiotika, hermeneutika), teorii příbuzenství, koncept rasy a etnicity, vztah antropologie a ostatních humanitních věd v synchronní i diachronní perspektivě, teorii genderu, teorii mýtu, rituálu a ideologie, na problematiku totalitarismu, apod.

2. tematický okruh: Etnografie kulturních areálů a historická antropologie

Etnografický okruh je orientován jednak na studium vybraných konkrétních (evropských i mimoevropských) společností, resp. na studium širších geografických, kulturních, či politických celků v etnografické perspektivě, jednak na historickou antropologii a příbuzné disciplíny (národopis, historická etnologie a evropská etnologie) a jednak na studium materiální a „lidové“ kultury. Součástí etnografického modulu budou předměty zaměřené na různé geografické oblasti (Balkán, Sibiř, Afrika…), na jednotlivé společnosti/populace (Židé, Romové), ale i na problematiku národnostních či náboženských diaspor v různých státních kontextech. Dále předměty orientované na teoretická a metodologická východiska etnografie, historické antropologie a příbuzných disciplín, předměty zaměřené na jednotlivá témata etnografického studia a praxe (etnomuzikologie, folkloristika, muzeologie), ale i předměty týkající se práce s historickými prameny, artefakty a archiváliemi.

3. tematický okruh: Aplikovaná antropologie a terénní výzkum

Kurzy výzkumně-aplikačního okruhu se zaměřují zejména na problematiku využití antropologických teoretických a metodologických přístupů v oblasti politické, sociálně-integrační a humanitárně-rozvojové praxe, a to jak na úrovni výzkumu a formulování veřejných politik, tak na úrovni sociální práce a vzdělávacích služeb. Vedle obecněji zaměřených kurzů k problematice aplikované antropologie a terénního výzkumu budou součástí tohoto modulu kurzy orientované na oblast konceptualizace a studia tzv. sociálních témat v kontextu soudobých komplexních společností (sociální vyloučení, marginalizace, chudoba, etnická stigmatizace, migrace) s ohledem na možnost praktické aplikace výzkumných závěrů, kurzy orientované na problematiku rozvoje a rozvojové antropologie (rozvojové a humanitární programy v kontextu „třetího světa“, otázka lidských práv v antropologické perspektivě), a předměty týkající se oblasti sociálně-integrační politiky a služeb především ve vztahu k sociálně vyloučené populaci a k imigrantům v ČR (základy sociální práce, problematika nevládních neziskových organizací, situace imigrantů v ČR, komunitní plánování sociálních služeb, apod.)

Co je cílem oboru?

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Sociální a kulturní antropologie je vychovávat kvalifikované odbornice a odborníky pro akademickou i mimoakademickou praxi, kteří*ré rozumí principům sociální a kulturní diferenciace soudobých (i minulých) komplexních společností, resp. jsou schopni*y interpretovat lidské jednání z hlediska sociálních a kulturních vzorců sdílených v rámci různých společenských podmínek či skupin, a to se zřetelem k lokálnímu, státnímu i globálnímu kontextu.

V posledních desetiletích v České republice výrazně narůstá potřeba odborného vědění zaměřeného na otázky kulturní rozmanitosti, a to především v souvislosti s problematikou migrace, sociální integrace znevýhodněných skupin, s nástupem nových sociálních, náboženských a identitárních hnutí, ale i v souvislosti s ochranou kulturního dědictví nebo s realizací rozvojové a humanitární pomoci v ČR i v zahraničí.

Smyslem výuky Sociální a kulturní antropologie je poskytovat absolventům a absolventkám teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů a specialistek na uvedená témata, a to jak v kontextu různých vzdělávacích a výzkumných institucí tak ve sféře státní správy a samosprávy, v nevládních organizacích, v muzeích, archivech a v neposlední řadě i v komerčním sektoru.

Charakteristika navazujícího magisterského programu Sociální a kulturní antropologie

• Samostatný studijní program
• Délka studia: 2 roky
• Prezenční forma výuky
• K úspěšnému absolvování studia musí studující získat 120 kreditů, úspěšně složit státní závěrečnou zkouškou a obhájit svou absolventskou práci

Tematický obsah studia:

Magisterský studijní obor Sociální a kulturní antropologie je dvouletým navazujícím studijním programem, který je určen zájemcům s ukončeným bakalářským vzděláním společenskovědního či humanitního zaměření (antropologie, sociologie, politologie, historie, teritoriální studia, filosofie, humanistika, apod.). Povinná část studia (tzv. oborový základ) obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií (teorie kultury, etnicity a nacionalismu; historická antropologie a etnografie; multikulturalismus, migrace a integrace; problematika sociální exkluze a inkluze; aplikovaná a rozvojová antropologie; terénní výzkum). V rámci volitelné části studia si student vybírá z dalších kurzů, které jsou v návaznosti na oborový základ zaměřeny především na následující tematické oblasti: 1) teorie a dějiny disciplíny, 2) etnografie kulturních areálů a historická antropologie a 3) aplikovaná antropologie a terénní výzkum.

Profil absolventa*ky

Možnosti uplatnění absolventů magisterského oboru sociální a kulturní antropologie odpovídají zvolené profilaci v rámci volitelných předmětů: 1) specialista na vybrané téma z oblasti teorie a historie disciplíny, 2) specialista na etnografii vybraného kulturního areálu nebo na vybrané téma historické antropologie/etnografie, 3) specialista na využívání perspektivy sociální a kulturní antropologie v rámci výzkumu sociální problematiky nebo v rámci prakticky orientovaných aktivit ve sféře sociální integrace a aplikovaného výzkumu.

Z analýzy uplatnitelnosti absolventů oboru Sociální a kulturní antropologie, kterou v roce 2010 vypracovalo Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu, vyplývá, že absolventi během posledních deseti let nalézali uplatnění především v sektoru státní správy a samosprávy (na úsecích týkajících se oblasti sociální péče, integrace cizinců a znevýhodněných populací, kultury, památkové péče a vzdělávání), dále v nevládních neziskových organizacích (coby sociální pracovníci, rozvojoví pracovníci na zahraničních misích, lektoři a koordinátoři vzdělávacích aktivit, mediální pracovníci, analytici, ale i v oblasti managementu), v komerčních firmách (především agentury zaměřené na oblast výzkumů a analýz, např. trhu), nezanedbatelná část absolventů se zaměstnala v oblasti vzdělávání, a sice jako pedagogové (vysokoškolští i středoškolští) nebo jako lektoři kurzů vzdělávání dospělých, další množina absolventů se uplatnila ve sféře muzejnictví, archivnictví a nebo v různých kulturních institucích, jako jsou kupříkladu galerie. Co se absolventů bakalářského studia týká, tak cca polovina absolventů nastoupila ke studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména oboru Sociální a kulturní antropologie, Antropologie populací minulosti nebo Evropská kulturní studia.

Výsledky analýzy uplatnitelnosti odpovídají předpokladům vztahujícím se k potřebnosti a využitelnosti antropologického vědění v kontextu současné české společnosti, resp. odpovídají obecnému cíli výuky oboru sociální a kulturní antropologie na FF ZČU . Předkládané změny ve studijním plánu jsou orientovány tak, aby výuka oboru co nejlépe odpovídala zjištěným poţadavkům trhu práce ve smyslu kvalitní přípravy studentů pro uvedené profesní role a navazující vzdělávací dráhy.

Kde se můžeš po absolvování studia antropologie uplatnit?

V akademické oblasti

Kulturní antropologové*žky pracují jako akademičtí nebo výzkumní pracovníci*e na univerzitách a přispívají k rozvoji kulturní antropologie. Přednášejí na vysokých školách a poskytují vzdělání pro studující v oblasti kulturní antropologie a souvisejících oborech.

V nevládních organizacích

Kulturní antropologové*žky pracující v nevládních organizacích mají širokou škálu možností, jak mohou přispět svými znalostmi a dovednostmi k práci těchto organizací. Zastávají například pozice výzkumnic*níků, terénních pracovnic*níků, konzultantů*tek  a školitelů*tek.  Využívají své odborné znalosti k vedení výzkumných projektů či k vedení organizace samotné.

Tyto výzkumné projekty jsou obvykle založeny na řešení konkrétních problémů v dané oblasti. Obecně lze říci, že cílem projektů je poskytování nových poznatků a informací, které mohou být použity k zlepšení životních podmínek a k dosažení udržitelného rozvoje.

Vzdělávací programy

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako konzultanti*ky pro vzdělávací programy a kurzy, aby pomohli*y designovat programy, které zohledňují kulturní rozdíly a zvyklosti.

Kulturní zprostředkovatelé*ky

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako specialisté*ky na mezikulturní komunikaci v korporacích nebo organizacích, které působí v mezinárodním kontextu. Můžou pomáhat rozvíjet strategie, které zohledňují kulturní rozdíly a pomáhají překonat komunikační bariéry.

Datová analýza

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako analytici*čky v různých organizacích, jako jsou například marketingové agentury nebo výzkumné centra, kde mohou pomáhat s analýzou a interpretací dat z různých kulturních kontextů. Mohou také pomáhat při navrhování a implementaci výzkumných projektů s cílem získat poznatky o různých kulturách a společnostech.

Uplatnění v průmyslovém a soukromém sektoru

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako etnografičtí*cké výzkumníci*e v průmyslovém sektoru a pomáhat podnikům pochopit potřeby a preference zákazníků*nic  nebo zaměstnanců*kyň  v různých kulturách.

Kulturní dědictví

Kulturní antropologové*žky pracují také v muzeích, galeriích nebo památkové péči, kde mohou pomáhat při ochraně a správě kulturního dědictví.

Turismus

Antropologie v oblasti turismu poskytuje cenné přínosy pro udržitelný a kulturně citlivý rozvoj. Antropologové a antropoložky  v turismu provádějí výzkum a analýzy interakce mezi turisty a místními komunitami, což minimalizuje kulturní konflikty a zlepšuje vzájemné porozumění. Dále se podílejí na studiu dopadů turismu na místní ekonomiku a životní prostředí, a spolupracují s komunitami a turistickými organizacemi, aby integrovali tradiční znalosti a kulturní dědictví do turistických aktivit. Tím podporují udržitelný rozvoj a vytvářejí ekonomické příležitosti pro místní obyvatelstvo. 

Market research a reklama

Antropologové a antropoložky mohou být zapojeni do průzkumů trhu a reklamních kampaní, aby porozuměli chování spotřebitelů a kulturním preferencím. Tím se zlepšuje cílení a účinnost marketingových aktivit.

Zpravodajství a média

Antropologové a antropoložky mohou pomáhat vytvářet obsah, který podporuje interkulturní dialog a porozumění, tedy takový obsah, který respektuje různé kulturní hodnoty a zvyklosti, a tak přispívají ke snížení potenciálních kontroverzí. Například pomáhají novinářům a redaktorkám vyvarovat se stereotypů a zjednodušených interpretací, když informují o kulturně citlivých tématech, nebo se přímo podílejí na výrobě reportáží a dokumentárních filmech.

Uchazeče*ky  často zajímá…

Jak se mohu přihlásit?

Na všechny nabízené studijní obory je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Jak probíhá přijímací řízení?

Veškeré důležité informace a termíny k průběhu přijímacího řízení jsme pro vás připravili na samostatné stránce.

Z jakých předmětů se kurz skládá?

Kompletní přehled předmětů najdete na Portálu ZČU Sylaby předmětů jsou k dispozici na Courseware stránce.

Je možné studovat dálkově?

Naše katedra aktuálně nabízí možnost absolvovat bakalářský program v prezenční nebo kombinované formě studia

Je účast na výuce povinná?

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není.

Kdo kurzy povede?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nepůsobí pouze jako učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích.

Kde probíhá výuka?

Většina přednášek a seminářů se bude odehrávat v centru samotné Plzně, a to nejčastěji v Sedláčkově a Jungmannově ulici. Pro lepší přehled můžeš navštívit seznam budov ZČU.

Je možné během studia být v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ a INTER(Free Movers) můžete prostřednictvím Katedry antropologie nebo dalších kateder vycestovat do zemí, se kterými je uzavřená platná smlouva, a strávit tak měsíc, semestr nebo celý rok na zahraniční univerzitě. Více o studiu v zahraničí najdete zde.

Mohu se učit během studia další jazyky?

Zapadočeská univerzita v rámci dalších svých kateder nabizí možnost volitelného studia zahraničních jazyků jako je například nemčina, ruština, španělština, italština, franouzština, ale také latina. U studentů se předpokládá dobrá znalost angličtiny z předchozího studia.

Jaké mám možnosti praxe během studia?

V rámci svého studia budete mít možnost se na Katedře antropologie účastnit aplikovaných výzkumů – získáte zkušenosti se sběrem dat v terénu, vyhodnocováním dotazníků, a analýzou a zpracováním dat. Budete mít příležitost zapojit se i do dalších činností a osvojit si množství cenných znalostí a dovedností.

Kam směřovat dotazy?

Potřebuješ ohledně studia s něčím poradit? V takovém případě se neváhej obrátit na studijní oddělení nebo tajemnici katedry.

Proč studovat u nás?

Magistr - Sociální a kulturní antropologie 1

Kombinované studium

Bakalářský obor nabízíme uchazečům v prezenční a kombinované formě studia.

Magistr - Sociální a kulturní antropologie 3

Biologická a kulturní antropologie

Studijní plán obsahuje povinné i volitelné předměty z oblasti socio-kulturní i biologické antropologie.

Magistr - Sociální a kulturní antropologie 5

Práce s audiovizuálními technologiemi

Kromě čtení knih se budeš učit číst také film. Dokonce si budeš moci natočit vlastní.

Magistr - Sociální a kulturní antropologie 7

Antropologie v praxi

Katedra posyktuje studentům možnost stáží v neziskových organizacích a orgánech veřejné správy.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Bakalářský program je konstituován podobně jako na zahraničních (především amerických a britských) univerzitách, čili jako integrální studium sociálního, kulturního, jazykového, ale i biologického a materielního rozměru lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

výzkumná témata katedry

Skip to content