Magistr sociální a kulturní antropologie

Pro první kolo přijímacího řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studium je termín odevzdání přihlášek stanoven na 30. dubna 2024.

Studuj magistra antropologie

Co od studia očekávat?

Magisterský studijní program Sociální a kulturní antropologie je určen pro zájemce s bakalářským vzděláním v oblasti společenských věd nebo humanitních oborů, jako jsou antropologie, sociologie, politologie a další. Jako dvouletý navazující studijní program nabízí hloubější ponoření do klíčových teorií, metod a aktuálních témat antropologie, včetně teorie kultury, etnicity, nacionalismu, multikulturalismu, migrace, sociální exkluze a inkluze, a také aplikované a rozvojové antropologie. Důraz je kladen na kritickou diskuzi současných společenských fenoménů a interakci s různými oblastmi specializace. Studenti mají možnost volit kurzy zaměřené na teorii a dějiny disciplíny, etnografii kulturních oblastí, historickou antropologii nebo aplikovanou antropologii a terénní výzkum. Tato specializace otevírá dveře k profesním příležitostem nejen v akademickém prostředí, ale i v oblastech jako výzkum, vzdělávání, sociální politika a humanitární pomoc.

Co je cílem studijního programu?

Cílem navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie je vyškolit odborníky a odbornice schopné aplikovat principy sociální a kulturní diferenciace v různých společenských kontextech. Absolventi a absolventky budou vybaveni teoretickými, praktickými a metodologickými znalostmi, které jim umožní úspěšně působit v akademické i praktické sféře. S rostoucí potřebou expertů a expertek na kulturní rozmanitost, migraci a sociální integraci znevýhodněných skupin nabízí tento obor široké možnosti profesního uplatnění v nejrůznějších institucionálních i komerčních prostředích.

Charakteristika navazujícího magisterského programu Sociální a kulturní antropologie

  • Studium zajišťuje Katedra antropologie při  Fakulte filozofické Západočeské univerzity v Plzni
  • Typ studia: navazující magisterské studium
  • Možnosti studia: jednooborové studium
  • Forma studia: prezenční
  • Doba studia: 2 roky
  • Vyučovací jazyk: čeština
  • Podmínky absolvování programu: získat během studia 120 kreditů za splnění podmínek zapsaných předmětů; úspěšné složení státní závěrečné zkoušky; úspěšné obhájení absolventské práce

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Pro přijetí na studijní program je základním předpokladem dokončené bakalářské vzdělání.

V případě, že se o studium uchází vyšší počet zájemců a zájemkyň než je kapacita programu, rozhodne o přijetí přijímací řízení ve formě písemného testu, který zahrnuje otázky z různých antropologických disciplín (sociální, kulturní, biologické a aplikované antropologie), humanitních a společenských věd, české a světové literatury, a dějin umění a mezinárodních vztahů.

Pro začátky studia antropologie u nás nutně nepožadujeme specifické předchozí znalosti. Náš studijní program je navržen tak, aby byl přístupný pro absolventy a absolventky  jakéhokoli typu humanitních oborů, s tím, že všechny nezbytné znalosti a dovednosti  získají v průběhu studia během přednášek či samostudiem. Je však klíčové mít alespoň základní úroveň anglického jazyka pro plnohodnotnou účast na výuce a efektivní samostudium, a je samozřejmě nezbytné mít také silnou motivaci a chuť se vzdělávat.

Profil absolventa*ky

Absolventky a absolventi navazujícího magisterského studia Sociální a kulturní antropologie na naší fakultě se vyprofilují podle své specializace během studia, což jim otevře dveře k rozmanitým profesním trajektoriím. Získané kompetence v teoretických a historických aspektech disciplíny, etnografických metodách specifických kulturních areálů, či aplikované antropologii, jsou aplikovatelné v mnoha sektorech – od veřejné správy, přes neziskové organizace a komerční sektor, až po vzdělávací a kulturní instituce nebo soukromou sféru.

Podle studie Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu z roku 2010 se absolventi a absolventky úspěšně uplatnili v oblastech sociální péče, integrace minorit, vzdělávání, muzejnictví a archivnictví, což reflektuje širokou potřebu antropologických znalostí ve strukturách současné společnosti. Naše vzdělávací programy jsou průběžně aktualizovány tak, aby odpovídaly dynamickým požadavkům trhu práce a poskytovaly studentům nejen teoretické základy, ale i praktické dovednosti potřebné pro jejich budoucí profesní uplatnění a kontinuální vzdělávací cesty.

K dalším oblastem, kde absolventstvo nacházejí uplatnění, patří rovněž biologická antropologie. Tato specializace otevírá cesty k práci v akademických institucích, výzkumných organizacích zaměřených na studium lidské evoluce, genetiky a adaptace. Lidé s touto specializací jsou vyhledáváni pro svou schopnost propojit biologické a sociální perspektivy v analýze lidského chování, zdravotní antropologie a forenzních věd. Tato interdisciplinární přístupnost rozšiřuje spektrum profesních možností, zahrnujících pozice v oblastech jako jsou veřejné zdraví, forenzní analýzy, ochrana životního prostředí a konzervace, kde je důraz kladen na aplikovaný výzkum a praxe. Tím se potvrzuje, že antropologické vzdělání, ať už v oblasti sociální a kulturní nebo biologické antropologie, poskytuje unikátní sadu dovedností a perspektiv, které jsou vysoce ceněny napříč různými sektory současného profesního světa.

Zapojte se do sledování našich aktuálních událostí na sociálních sítích!

Magistr - Sociální a kulturní antropologie 1

Kde se můžeš po absolvování studia antropologie uplatnit?

V akademické oblasti

Kulturní antropologové*žky pracují jako akademičtí nebo výzkumní pracovníci*e na univerzitách a přispívají k rozvoji kulturní antropologie. Přednášejí na vysokých školách a poskytují vzdělání pro studující v oblasti kulturní antropologie a souvisejících oborech.

V nevládních organizacích

Kulturní antropologové*žky pracující v nevládních organizacích mají širokou škálu možností, jak mohou přispět svými znalostmi a dovednostmi k práci těchto organizací. Zastávají například pozice výzkumnic*níků, terénních pracovnic*níků, konzultantů*tek  a školitelů*tek.  Využívají své odborné znalosti k vedení výzkumných projektů či k vedení organizace samotné.

Tyto výzkumné projekty jsou obvykle založeny na řešení konkrétních problémů v dané oblasti. Obecně lze říci, že cílem projektů je poskytování nových poznatků a informací, které mohou být použity k zlepšení životních podmínek a k dosažení udržitelného rozvoje.

Vzdělávací programy

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako konzultanti*ky pro vzdělávací programy a kurzy, aby pomohli*y designovat programy, které zohledňují kulturní rozdíly a zvyklosti.

Kulturní zprostředkovatelé*ky

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako specialisté*ky na mezikulturní komunikaci v korporacích nebo organizacích, které působí v mezinárodním kontextu. Můžou pomáhat rozvíjet strategie, které zohledňují kulturní rozdíly a pomáhají překonat komunikační bariéry.

Datová analýza

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako analytici*čky v různých organizacích, jako jsou například marketingové agentury nebo výzkumné centra, kde mohou pomáhat s analýzou a interpretací dat z různých kulturních kontextů. Mohou také pomáhat při navrhování a implementaci výzkumných projektů s cílem získat poznatky o různých kulturách a společnostech.

Uplatnění v průmyslovém a soukromém sektoru

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako etnografičtí*cké výzkumníci*e v průmyslovém sektoru a pomáhat podnikům pochopit potřeby a preference zákazníků*nic  nebo zaměstnanců*kyň  v různých kulturách.

Kulturní dědictví

Kulturní antropologové*žky pracují také v muzeích, galeriích nebo památkové péči, kde mohou pomáhat při ochraně a správě kulturního dědictví.

Turismus

Antropologie v oblasti turismu poskytuje cenné přínosy pro udržitelný a kulturně citlivý rozvoj. Antropologové a antropoložky  v turismu provádějí výzkum a analýzy interakce mezi turisty a místními komunitami, což minimalizuje kulturní konflikty a zlepšuje vzájemné porozumění. Dále se podílejí na studiu dopadů turismu na místní ekonomiku a životní prostředí, a spolupracují s komunitami a turistickými organizacemi, aby integrovali tradiční znalosti a kulturní dědictví do turistických aktivit. Tím podporují udržitelný rozvoj a vytvářejí ekonomické příležitosti pro místní obyvatelstvo. 

Market research a reklama

Antropologové a antropoložky mohou být zapojeni do průzkumů trhu a reklamních kampaní, aby porozuměli chování spotřebitelů a kulturním preferencím. Tím se zlepšuje cílení a účinnost marketingových aktivit.

Zpravodajství a média

Antropologové a antropoložky mohou pomáhat vytvářet obsah, který podporuje interkulturní dialog a porozumění, tedy takový obsah, který respektuje různé kulturní hodnoty a zvyklosti, a tak přispívají ke snížení potenciálních kontroverzí. Například pomáhají novinářům a redaktorkám vyvarovat se stereotypů a zjednodušených interpretací, když informují o kulturně citlivých tématech, nebo se přímo podílejí na výrobě reportáží a dokumentárních filmech.

Uchazeče*ky  často zajímá…

Jak se mohu přihlásit?

Na všechny nabízené studijní obory je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Jak probíhá přijímací řízení?

Veškeré důležité informace a termíny k průběhu přijímacího řízení jsme pro vás připravili na samostatné stránce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Z jakých předmětů se kurz skládá?

Kompletní přehled předmětů najdete na Portálu ZČU Sylaby předmětů jsou k dispozici na Courseware stránce.

Je možné studovat dálkově?

Naše katedra aktuálně nabízí možnost absolvovat navazující magisterský  program pouze v prezenční formě studia.

Je účast na výuce povinná?

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není.

Kdo kurzy povede?

Vyučující vedoucí jednotlivé kurzy se nevěnují jen pedagogické činnosti ale také se věnují výzkumu, publikacím a přednáškám na mezinárodní úrovni.

Kde probíhá výuka?

Většina přednášek a seminářů se bude odehrávat v centru samotné Plzně, a to nejčastěji v Sedláčkově a Jungmannově ulici. Pro lepší přehled můžeš navštívit seznam budov ZČU.

Je možné během studia být v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ a INTER(Free Movers) můžete prostřednictvím Katedry antropologie nebo dalších kateder vycestovat do zemí, se kterými je uzavřená platná smlouva, a strávit tak měsíc, semestr nebo celý rok na zahraniční univerzitě. Více o zahraničních výjezdech naleznete na samostatné stránce STUDIUM V ZAHRANIČÍ.

Mohu se učit během studia další jazyky?

Západočeská univerzita nabízí skrze své katedry širokou paletu volitelných kurzů zahraničních jazyků, včetně němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, francouzštiny a latiny. 

Jaké mám možnosti praxe během studia?

Během vašeho studia na Katedře antropologie se budete moci zapojit do aplikovaných výzkumných projektů. Naučíte se prakticky sbírat data v terénu, pracovat s dotazníky, provádět analýzy a zpracovávat výsledky. Kromě toho se budete moci účastnit různých dalších aktivit, díky kterým získáte cenné znalosti a dovednosti.

Například se můžete zapojit do tvorby antropologických dokumentárních filmů, pomáhat při zpracování kosterních nálezů, spolupracovat s neziskovými organizacemi na podpoře lidí v obtížných životních situacích, nebo se podílet na projektech ve vědeckých institucích.

Kam směřovat dotazy?

Potřebuješ ohledně studia s něčím poradit? V takovém případě se neváhej obrátit na studijní oddělení nebo tajemnici katedry.

Proč studovat u nás?

Magistr - Sociální a kulturní antropologie 2

Kombinované studium

Bakalářský obor nabízíme uchazečům v prezenční a kombinované formě studia.

Magistr - Sociální a kulturní antropologie 4

Biologická a kulturní antropologie

Studijní plán obsahuje povinné i volitelné předměty z oblasti socio-kulturní i biologické antropologie.

Magistr - Sociální a kulturní antropologie 6

Práce s audiovizuálními technologiemi

Kromě čtení knih se budeš učit číst také film. Dokonce si budeš moci natočit vlastní.

Magistr - Sociální a kulturní antropologie 8

Antropologie v praxi

Katedra posyktuje studentům možnost stáží v neziskových organizacích a orgánech veřejné správy.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Studijní program je navržen tak, aby reflektoval mezinárodní standardy, zejména amerických a britských univerzit, a poskytoval komplexní přehled sociálních, kulturních, jazykových, biologických a materiálních aspektů lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

výzkumná témata katedry

Skip to content