aplikovaný výzkum

Aplikovaný výzkum

V oblasti aplikovaného výzkumu se specializuje zejména na:

  • Analýzy potřeb (needs assessment ) sociálně znevýhodněných populací pro účely koncipování integračních projektů a sociálních služeb, resp. pro účely (komunitního) plánování sociálních služeb.
  • Analýzy veřejných politik a praxí (policy analysis ) zaměřených především na oblast sociální inkluze/exkluze, migrace a imigrace, integrace cizinců a tzv. „menšin“, interkulturního vzdělávání a na další způsoby politického či veřejného zacházení se sociální a kulturní diferenciací soudobých komplexních společností.
  • Situační a případové analýzy znevýhodněných či sociálně vyloučených populací (potenciálních klientů sociálních a integračních služeb), resp. segregovaných sídelních útvarů obývaných převážně „romskými“ rodinami; ale i situační a případové analýzy cizineckých „komunit“ nebo imigrantských sociálních sítí.
  • Analýzy kriminality pro účely zpracování různých koncepcí prevence kriminality a pro plánování lokální, regionální i celostátní bezpečnostní politiky.
  • Případové analýzy z oblasti základních lidských práv.
  • Školení v oblasti kvalitativního výzkumu včetně využití CAQDAS.

Při realizaci aplikovaných výzkumů uplatňujeme kvalitativní i kvantitativní postupy, na výzkumných projektech spolupracujeme s partnerskými organizacemi.

Vypracování uvedených typů analýz nabízíme řadě subjektů státní správy, místní samosprávy a nevládním neziskovým organizacím.

Skip to content