Bakalář sociální a kulturní antropologie

Pro první kolo přijímacího řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studium je termín odevzdání přihlášek stanoven na 30. dubna 2024.

Studuj bakaláře antropologie

Co se u nás naučíte?

Při studiu sociální a kulturní antropologie získáte porozumění  různým kulturám a společenským systémům. Prohloubíte schopnost analyzovat a interpretovat složité sociální jevy a tradice různých komunit, rozvinete kritické a analytické myšlení, empatii a osvojíte si metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Tyto dovednosti vám umožní nejen efektivně se věnovat studiu antropologie, ale také reflektovat aktuální společenské výzvy a aplikovat získané znalosti v širokém spektru profesních oblastí, od akademické sféry až po praktické uplatnění v mezinárodním rozvoji, veřejné správě, neziskových organizacích nebo v podnikání.

Pokud vás láká biologická antropologie, připravte se na cestu poznání, na které objevíte, jak evoluce, genetika a adaptace ovlivňují člověka. Naučíte se rozluštit tajemství fyzického vývoje a rysů našich těl a prozkoumáte, jak tyto biologické faktory formují naše společenské vzorce a chování.Toto zaměření vás přivede k příležitostem v oblastech jako forenzní antropologie, bioarcheologie a zdravotní antropologie, kde můžete aplikovat své znalosti v praktickém výzkumu.

Co je cílem studijního programu?

V současné době je stále větší poptávka po lidech, kteří rozumějí lidské diverzitě, zejména v souvislosti s migrací, začleňováním sociálně znevýhodněných skupin, vývojem nových sociálních a náboženských hnutí, s bojem proti rasovým předsudkům, ochranou kulturního dědictví, a také v oblasti rozvojových a humanitárních projektů jak doma, tak v zahraničí.
Bakalářský program Sociální a kulturní antropologie má za cíl vybavit vás hlubokým porozuměním pro dynamiku sociální a kulturní diferenciace v současných i minulých společnostech, a naučit vás, jak přistupovat k analýze a interpretaci lidských jednání skrze rozmanité sociální a kulturní kontexty, s důrazem na lokální, národní a globální perspektivy.

Náš program je navrhnutý tak, aby poskytoval studujícím nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti a metodologické nástroje potřebné pro úspěšnou kariéru v širokém spektru oblastí. Od akademické sféry přes státní správu, neziskové organizace, muzea a archivy, až po příležitosti v komerčním sektoru. Absolventi a absolventky  tak budou vybaveni pro práci jako vysoce kvalifikovaní specialisté na klíčová témata dneška, připraveni přinášet nové pohledy a řešení pro různorodé sociální a kulturní výzvy.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Pro přijetí na studijní program je základním předpokladem dokončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou.

V případě, že se o studium uchází vyšší počet zájemců a zájemkyň než je kapacita programu, rozhodne o přijetí přijímací řízení ve formě písemného testu, který obsahuje otázky z různých oblastí – společenských a humanitních věd, přes českou a světovou literaturu, dějiny umění, až po otázky na obecný kulturní přehled. Součástí je také malý jazykový test, které ověří vaše základní znalosti anglického jazyka.

Pro začátky studia antropologie u nás nepožadujeme specifické předchozí znalosti. Náš studijní program je navržen tak, aby byl přístupný pro absolventy a absolventky  jakéhokoli typu střední školy, s tím, že všechny nezbytné znalosti a dovednosti  získají v průběhu studia. Je však klíčové mít alespoň základní úroveň anglického jazyka pro plnohodnotnou účast na výuce a efektivní samostudium, a je samozřejmě nezbytné mít také silnou motivaci a chuť se vzdělávat.

Veškeré důležité informace a termíny k průběhu přijímacího řízení jsme pro vás připravili na samostatné stránce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Kde se můžeš po absolvování studia antropologie uplatnit?

V akademické oblasti

Kulturní antropologové*žky pracují jako akademičtí nebo výzkumní pracovníci*e na univerzitách a přispívají k rozvoji kulturní antropologie. Přednášejí na vysokých školách a poskytují vzdělání pro studující v oblasti kulturní antropologie a souvisejících oborech.

V nevládních organizacích

Kulturní antropologové*žky pracující v nevládních organizacích mají širokou škálu možností, jak mohou přispět svými znalostmi a dovednostmi k práci těchto organizací. Zastávají například pozice výzkumnic*níků, terénních pracovnic*níků, konzultantů*tek  a školitelů*tek.  Využívají své odborné znalosti k vedení výzkumných projektů či k vedení organizace samotné.

Tyto výzkumné projekty jsou obvykle založeny na řešení konkrétních problémů v dané oblasti. Obecně lze říci, že cílem projektů je poskytování nových poznatků a informací, které mohou být použity k zlepšení životních podmínek a k dosažení udržitelného rozvoje.

Vzdělávací programy

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako konzultanti*ky pro vzdělávací programy a kurzy, aby pomohli*y designovat programy, které zohledňují kulturní rozdíly a zvyklosti.

Kulturní zprostředkovatelé*ky

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako specialisté*ky na mezikulturní komunikaci v korporacích nebo organizacích, které působí v mezinárodním kontextu. Můžou pomáhat rozvíjet strategie, které zohledňují kulturní rozdíly a pomáhají překonat komunikační bariéry.

Datová analýza

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako analytici*čky v různých organizacích, jako jsou například marketingové agentury nebo výzkumné centra, kde mohou pomáhat s analýzou a interpretací dat z různých kulturních kontextů. Mohou také pomáhat při navrhování a implementaci výzkumných projektů s cílem získat poznatky o různých kulturách a společnostech.

Uplatnění v průmyslovém a soukromém sektoru

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako etnografičtí*cké výzkumníci*e v průmyslovém sektoru a pomáhat podnikům pochopit potřeby a preference zákazníků*nic  nebo zaměstnanců*kyň  v různých kulturách.

Kulturní dědictví

Kulturní antropologové*žky pracují také v muzeích, galeriích nebo památkové péči, kde mohou pomáhat při ochraně a správě kulturního dědictví.

Turismus

Antropologie v oblasti turismu poskytuje cenné přínosy pro udržitelný a kulturně citlivý rozvoj. Antropologové a antropoložky  v turismu provádějí výzkum a analýzy interakce mezi turisty a místními komunitami, což minimalizuje kulturní konflikty a zlepšuje vzájemné porozumění. Dále se podílejí na studiu dopadů turismu na místní ekonomiku a životní prostředí, a spolupracují s komunitami a turistickými organizacemi, aby integrovali tradiční znalosti a kulturní dědictví do turistických aktivit. Tím podporují udržitelný rozvoj a vytvářejí ekonomické příležitosti pro místní obyvatelstvo. 

Market research a reklama

Antropologové a antropoložky mohou být zapojeni do průzkumů trhu a reklamních kampaní, aby porozuměli chování spotřebitelů a kulturním preferencím. Tím se zlepšuje cílení a účinnost marketingových aktivit.

Zpravodajství a média

Antropologové a antropoložky mohou pomáhat vytvářet obsah, který podporuje interkulturní dialog a porozumění, tedy takový obsah, který respektuje různé kulturní hodnoty a zvyklosti, a tak přispívají ke snížení potenciálních kontroverzí. Například pomáhají novinářům a redaktorkám vyvarovat se stereotypů a zjednodušených interpretací, když informují o kulturně citlivých tématech, nebo se přímo podílejí na výrobě reportáží a dokumentárních filmech.

Zapojte se do sledování našich aktuálních událostí na sociálních sítích!

Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 1
Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 2

Uchazeče*ky často zajímá…

Jak se mohu přihlásit?

Na všechny nabízené studijní obory je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Jak probíhá přijímací řízení?

Veškeré důležité informace a termíny k průběhu přijímacího řízení jsme pro vás připravili na samostatné stránce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Z jakých předmětů se program skládá?

Kompletní přehled předmětů najdete na Portálu ZČU Sylaby předmětů jsou k dispozici na Courseware stránce.

Je možné studovat dálkově?

Naše katedra aktuálně nabízí možnost absolvovat bakalářský program v prezenční nebo kombinované formě studia.
Kombinované studium zpravidla znamená intenzivní kurzy zhuštěné do několika dnů v semestru (nejčastěji jde o celý pátek a celou sobotu přibližně dvakrát do měsíce). Během několika hodin proberete s vyučujícími pouze stěžejní část látky, zbytek zůstává na samostudium.

Je účast na výuce povinná?

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není.

Kdo kurzy povede?

Vyučující vedoucí jednotlivé kurzy se nevěnují jen pedagogické činnosti ale také se věnují výzkumu, publikacím a přednáškám na mezinárodní úrovni.

Kde probíhá výuka?

Většina přednášek a seminářů se bude odehrávat v centru samotné Plzně, a to nejčastěji v Sedláčkově a Jungmannově ulici. Pro lepší přehled můžeš navštívit seznam budov ZČU.

Je možné během studia být v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ a INTER(Free Movers) můžete prostřednictvím Katedry antropologie nebo dalších kateder vycestovat do zemí, se kterými je uzavřená platná smlouva, a strávit tak měsíc, semestr nebo celý rok na zahraniční univerzitě. Více o zahraničních výjezdech naleznete na samostatné stránce STUDIUM V ZAHRANIČÍ.

Mohu se učit během studia další jazyky?

Západočeská univerzita nabízí skrze své katedry kurzy různých jazyků, v základu kurz angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny Při studiu na KSA  je  vyžadováno absolvování alespoň jednoho kurzu cizího jazyka, přičemž k dispozici jsou kurzy zaměřené na diskuse o antropologických tématech. 

Jaké mám možnosti praxe během studia?

 • Účast na projektech ve vědeckých institucích
 • Zapojení do aplikovaných výzkumných projektů
 • Tvorba antropologických dokumentárních filmů
 • Asistence při zpracování kosterních nálezů
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi

  Kam směřovat dotazy?

  Potřebuješ ohledně studia s něčím poradit? V takovém případě se neváhej obrátit na studijní oddělení nebo tajemnici a asistentku katedry.

  Proč studovat u nás?

  Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 3

  Kombinované studium

  Bakalářský obor nabízíme uchazečům v prezenční a kombinované formě studia.

  Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 5

  Biologická a kulturní antropologie

  Studijní plán obsahuje povinné i volitelné předměty z oblasti socio-kulturní i biologické antropologie.

  Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 7

  Práce s audiovizuálními technologiemi

  Kromě čtení knih se budeš učit číst také film. Dokonce si budeš moci natočit vlastní.

  Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 9

  Antropologie v praxi

  Katedra posyktuje studentům možnost stáží v neziskových organizacích a orgánech veřejné správy.

  Poznejte blíže naše obory

  Bakalářský program

  Studijní program je navržen tak, aby reflektoval mezinárodní standardy, zejména amerických a britských univerzit, a poskytoval komplexní přehled sociálních, kulturních, jazykových, biologických a materiálních aspektů lidské existence.

  Magisterský program

  Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

  Doktorský program

  Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

  výzkumná témata naší katedry

  Skip to content