Bakalář sociální a kulturní antropologie

Studuj bakaláře antropologie

Co je to antropologie?

Antropologie je věda, jde tedy o racionální počin. Stejně jako všechny ostatní vědy i antropologie stojí na dvou pilířích – pojmech a metodách. Co se týče jejího pojmového aparátu, kromě několika speciálních oblastí jej sdílí s ostatními společenskovědními disciplínami. Naopak její metodologický arzenál ji od ostatních disciplín odlišuje mnohem více. Pokud jde o metody sběru dat, privilegovaným nástrojem je zde (dlouhodobý) terénní výzkum, jehož dominantní složku představuje zúčastněné pozorování; tímto se antropologie odlišuje od své sesterské disciplíny – sociologie, která při sběru dat akcentuje zejména  metody kvantitativní (dotazníky).

Na základě terénních výzkumů psané (antropologické) texty (též filmy), mají vždy interpretativní povahu; to znamená, 1) že jejich perspektiva je vždy odlišná od  perspektivy informátorů – domorodců a 2), že popis není nikdy antropologovým cílem. První a druhé 2 řečeno jinak: antropologie odhaluje to, co se skrývá za zjevným, jejím cílem je vyslovit skryté; tímto se pak antropologie liší od jiné své souputnice – etnologie (etnografie), ale i historie.

Dlouhou dobu byla antropologie charakteristická svým zájmem o jiné (exotické) kultury a společnosti, než je společnost a kultura evropská. V dnešní době, kdy se jinakost ze světa díky globalizaci pomalu vytrácí, zaměřili se antropologové také na výzkum naší vlastní společnosti; ani v tomto případě však neopouštějí své metody a perspektivu. V této poloze pak antropologie představuje jednu z nejprogresivnějších společenských věd, zabývající se aktuálními fenomény jako etnicita, (trans)nacionalismus, multikulturalismus a řadou dalších. Právě takto orientované výzkumy nám též nejlépe ukazují, že neexistují žádná specificky antropologická témata, ale jen antropologický přístup (k jakýmkoli tématům).

Proč studovat Sociální a kulturní antropologii na FF ZČU?
  1. Sociální a kulturní antropologie je progresivní obor s více než stoletou tradicí , který na rozdíl od ostatních oborů zahrnuje a navzájem kombinuje široké spektrum různých možností, jak porozumět jednání lidí v různých prostředích a společenských souvislostech. V souladu s tím se ve výuce i výzkumu se zabýváme příbuzenskými, náboženskými, ekonomickými, politickými, genderovými, symbolickými i materielními aspekty lidské existence.
  2. Připravujeme absolventy a absolventky pro úspěšnou akademickou, ale i mimoakademickou profesní dráhu ve státní správě a místní samosprávě, v neziskových organizacích, ve školách, muzeích, archivech, ale i v komerčních výzkumných a vzdělávacích agenturách.
  3. V rámci výuky v bakalářském i magisterském studijním oboru sociální a kulturní antropologie klademe vyjma teoretických znalostí důraz na praktické dovednosti . Studující se mohou pod vedením svých vyučujících aktivně účastnit klasických i aplikovaných výzkumů, absolvovat prakticky zaměřené workshopy, stáže a exkurze.
  4. Naše pracoviště je vybaveno multimediální učebnou, softwarem pro analýzu kvalitativních (Atlas.ti, MAXQDA), kvantitativních (Stata, SPSS) i prostorových (ArcView) dat a technologiemi pro záznam a zpracování audia a videa.
  5. Našim studujícím nabízíme zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+ a INTER.
  6. Naši studenti úspěšně soutěží v Studentské grantové soutěži Západočeské univerzity. Pro inovaci výuky, výzkumu a podporu aktivit studentů rovněž úspěšně získáváme externí finanční zdroje (evropské fondy, fondy Evropské komise, nadační fondy a nadace).
Co je cílem oboru?

Cílem bakalářského studijního oboru Sociální a kulturní antropologie je vychovávat kvalifikované odbornice a odborníky pro akademickou i mimoakademickou praxi, kteří*ré rozumí principům sociální a kulturní diferenciace soudobých (i minulých) komplexních společností, resp. jsou schopni*y interpretovat lidské jednání z hlediska sociálních a kulturních vzorců sdílených v rámci různých společenských podmínek či skupin, a to se zřetelem k lokálnímu, státnímu i globálnímu kontextu.

V posledních desetiletích v České republice výrazně narůstá potřeba odborného vědění zaměřeného na otázky kulturní rozmanitosti, a to především v souvislosti s problematikou migrace, sociální integrace znevýhodněných skupin, s nástupem nových sociálních, náboženských a identitárních hnutí, ale i v souvislosti s ochranou kulturního dědictví nebo s realizací rozvojové a humanitární pomoci v ČR i v zahraničí.

Smyslem výuky Sociální a kulturní antropologie je poskytovat absolventům a absolventkám teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů a specialistek na uvedená témata, a to jak v kontextu různých vzdělávacích a výzkumných institucí tak ve sféře státní správy a samosprávy, v nevládních organizacích, v muzeích, archivech a v neposlední řadě i v komerčním sektoru.

Charakteristika bakalářského programu Sociální a kulturní antropologie

• Samostatný studijní program
• Délka studia: 3 roky
• Možnost prezenční i kombinované formy výuky
• K úspěšnému absolvování studia musí studující získat 180 kreditů, úspěšně složit státní závěrečnou zkouškou a obhájit svou     absolventskou práci

Tematický obsah studia:

Bakalářský obor Sociální a kulturní antropologie je na FF ZČU konstituován podobně jako na zahraničních (především amerických a britských) univerzitách, čili jako integrální studium sociálního, kulturního, jazykového, ale i biologického a materielního rozměru lidské existence. Důraz je v intencích klasického pojetí sociální a kulturní antropologie kladen na koncept kultury, resp. na studium ekonomických, politických, příbuzenských a náboženských, symbolických a environmentálních aspektů života různých společností a skupin. Vedle standardních základů oboru jsou studující seznamováni i s aktuálními trendy antropologického myšlení, a sice především s problematikou studia nejen tzv. tradičních, ale i moderních společností, resp. s teoretickým a metodologickým uchopením témat, jako je například kulturní změna, gender, etnicita, nacionalismus, migrace, marginalizace a sociální vyloučení, urbanizace, multikulturalismus, rozvoj, lidská práva, média, audiovizuální technologie a internetové sociální sítě. Při výuce všech uvedených témat je věnován zřetel k možnosti využití získaných poznatků nejen v oblasti výzkumu, ale i v kontextu mimoakademické profesní praxe.

Profil absolventa*ky

 

Studijní plán oboru Sociální a kulturní antropologie je koncipován tak, aby umožnil absolventům a absolventkám nalézt uplatnění nejen v orgánech státní správy a samosprávy a v nevládních neziskových organizacích zaměřených na integrační aktivity ve vztahu k imigrantům či různým znevýhodněným populacím, ale také ve školství, muzeích a kulturních institucích. Absolventi a absolventky bakalářského studijního oboru Sociální a kulturní antropologie mohou rovněž pokračovat ve studiu navazujících studijních oborů, zejména navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie, Moderní dějiny, Kulturní antropologie a dějiny Předního východu nebo Evropská kulturní studia na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Z analýzy uplatnitelnosti absolventek a absolventů oboru Sociální a kulturní antropologie, kterou v roce 2010 vypracovalo Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu, vyplývá, že absolventi*ky během posledních deseti let nalézaly*i uplatnění především v sektoru státní správy a samosprávy (na úsecích týkajících se oblasti sociální péče, integrace cizinců a znevýhodněných populací, kultury, památkové péče a vzdělávání), dále v nevládních neziskových organizacích (coby sociální pracovníci*e, rozvojoví pracovníci*e na zahraničních misích, lektoři*ky  a koordinátoři*ky vzdělávacích aktivit, mediální pracovníci*e, analytici*čky, ale i v oblasti managementu), v komerčních firmách (především agentury zaměřené na oblast výzkumů a analýz, např. trhu), nezanedbatelná část absolventů a absolventek se zaměstnala v oblasti vzdělávání, a sice jako vyučující (vysokoškolští i středoškolští) nebo jako lektoři a lektorky kurzů vzdělávání dospělých, další množina absolventů a absolventek  se uplatnila ve sféře muzejnictví, archivnictví a nebo v různých kulturních institucích, jako jsou kupříkladu galerie. Co se absolventů a absolventek bakalářského studia týká, tak cca polovina z nich nastoupila ke studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména oboru Sociální a kulturní antropologie nebo Evropská kulturní studia.

Výsledky analýzy uplatnitelnosti odpovídají předpokladům vztahujícím se k potřebnosti a využitelnosti antropologického vědění v kontextu současné české společnosti, resp. odpovídají obecnému cíli výuky oboru sociální a kulturní antropologie na FF ZČU. Předkládané změny ve studijním plánu jsou orientovány tak, aby výuka oboru co nejlépe odpovídala zjištěným požadavkům trhu práce ve smyslu kvalitní přípravy studujících pro uvedené profesní role a navazující vzdělávací dráhy.

Kde se můžeš po absolvování studia antropologie uplatnit?

V akademické oblasti

Kulturní antropologové*žky pracují jako akademičtí nebo výzkumní pracovníci*e na univerzitách a přispívají k rozvoji kulturní antropologie. Přednášejí na vysokých školách a poskytují vzdělání pro studující v oblasti kulturní antropologie a souvisejících oborech.

V nevládních organizacích

Kulturní antropologové*žky pracující v nevládních organizacích mají širokou škálu možností, jak mohou přispět svými znalostmi a dovednostmi k práci těchto organizací. Zastávají například pozice výzkumnic*níků, terénních pracovnic*níků, konzultantů*tek  a školitelů*tek.  Využívají své odborné znalosti k vedení výzkumných projektů či k vedení organizace samotné.

Tyto výzkumné projekty jsou obvykle založeny na řešení konkrétních problémů v dané oblasti. Obecně lze říci, že cílem projektů je poskytování nových poznatků a informací, které mohou být použity k zlepšení životních podmínek a k dosažení udržitelného rozvoje.

Vzdělávací programy

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako konzultanti*ky pro vzdělávací programy a kurzy, aby pomohli*y designovat programy, které zohledňují kulturní rozdíly a zvyklosti.

Kulturní zprostředkovatelé*ky

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako specialisté*ky na mezikulturní komunikaci v korporacích nebo organizacích, které působí v mezinárodním kontextu. Můžou pomáhat rozvíjet strategie, které zohledňují kulturní rozdíly a pomáhají překonat komunikační bariéry.

Datová analýza

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako analytici*čky v různých organizacích, jako jsou například marketingové agentury nebo výzkumné centra, kde mohou pomáhat s analýzou a interpretací dat z různých kulturních kontextů. Mohou také pomáhat při navrhování a implementaci výzkumných projektů s cílem získat poznatky o různých kulturách a společnostech.

Uplatnění v průmyslovém a soukromém sektoru

Kulturní antropologové*žky mohou pracovat jako etnografičtí*cké výzkumníci*e v průmyslovém sektoru a pomáhat podnikům pochopit potřeby a preference zákazníků*nic  nebo zaměstnanců*kyň  v různých kulturách.

Kulturní dědictví

Kulturní antropologové*žky pracují také v muzeích, galeriích nebo památkové péči, kde mohou pomáhat při ochraně a správě kulturního dědictví.

Turismus

Antropologie v oblasti turismu poskytuje cenné přínosy pro udržitelný a kulturně citlivý rozvoj. Antropologové a antropoložky  v turismu provádějí výzkum a analýzy interakce mezi turisty a místními komunitami, což minimalizuje kulturní konflikty a zlepšuje vzájemné porozumění. Dále se podílejí na studiu dopadů turismu na místní ekonomiku a životní prostředí, a spolupracují s komunitami a turistickými organizacemi, aby integrovali tradiční znalosti a kulturní dědictví do turistických aktivit. Tím podporují udržitelný rozvoj a vytvářejí ekonomické příležitosti pro místní obyvatelstvo. 

Market research a reklama

Antropologové a antropoložky mohou být zapojeni do průzkumů trhu a reklamních kampaní, aby porozuměli chování spotřebitelů a kulturním preferencím. Tím se zlepšuje cílení a účinnost marketingových aktivit.

Zpravodajství a média

Antropologové a antropoložky mohou pomáhat vytvářet obsah, který podporuje interkulturní dialog a porozumění, tedy takový obsah, který respektuje různé kulturní hodnoty a zvyklosti, a tak přispívají ke snížení potenciálních kontroverzí. Například pomáhají novinářům a redaktorkám vyvarovat se stereotypů a zjednodušených interpretací, když informují o kulturně citlivých tématech, nebo se přímo podílejí na výrobě reportáží a dokumentárních filmech.

Uchazeče*ky často zajímá…

Jak se mohu přihlásit?

Na všechny nabízené studijní obory je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Jak probíhá přijímací řízení?

Veškeré důležité informace a termíny k průběhu přijímacího řízení jsme pro vás připravili na samostatné stránce.

Z jakých předmětů se kurz skládá?

Kompletní přehled předmětů najdete na Portálu ZČU Sylaby předmětů jsou k dispozici na Courseware stránce.

Je možné studovat dálkově?

Naše katedra aktuálně nabízí možnost absolvovat bakalářský program v prezenční nebo kombinované formě studia

Je účast na výuce povinná?

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není.

Kdo kurzy povede?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nepůsobí pouze jako učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích.

Kde probíhá výuka?

Většina přednášek a seminářů se bude odehrávat v centru samotné Plzně, a to nejčastěji v Sedláčkově a Jungmannově ulici. Pro lepší přehled můžeš navštívit seznam budov ZČU.

Je možné během studia být v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ a INTER(Free Movers) můžete prostřednictvím Katedry antropologie nebo dalších kateder vycestovat do zemí, se kterými je uzavřená platná smlouva, a strávit tak měsíc, semestr nebo celý rok na zahraniční univerzitě. Více o studiu v zahraničí najdete zde.

Mohu se učit během studia další jazyky?

Zapadočeská univerzita v rámci dalších svých kateder nabizí možnost volitelného studia zahraničních jazyků jako je například němčina, ruština, španělština, italština, franouzština, ale také latina. U studentů se předpokládá dobrá znalost angličtiny z předchozího studia.

Jaké mám možnosti praxe během studia?

V rámci svého studia budete mít možnost se na Katedře antropologie účastnit aplikovaných výzkumů – získáte zkušenosti se sběrem dat v terénu, vyhodnocováním dotazníků, a analýzou a zpracováním dat. Budete mít příležitost zapojit se i do dalších činností a osvojit si množství cenných znalostí a dovedností.

Kam směřovat dotazy?

Potřebuješ ohledně studia s něčím poradit? V takovém případě se neváhej obrátit na studijní oddělení nebo tajemnici katedry.

Proč studovat u nás?

Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 1

Kombinované studium

Bakalářský obor nabízíme uchazečům v prezenční a kombinované formě studia.

Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 3

Biologická a kulturní antropologie

Studijní plán obsahuje povinné i volitelné předměty z oblasti socio-kulturní i biologické antropologie.

Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 5

Práce s audiovizuálními technologiemi

Kromě čtení knih se budeš učit číst také film. Dokonce si budeš moci natočit vlastní.

Bakalář - Sociální a kulturní antropologie. 7

Antropologie v praxi

Katedra posyktuje studentům možnost stáží v neziskových organizacích a orgánech veřejné správy.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Bakalářský program je konstituován podobně jako na zahraničních (především amerických a britských) univerzitách, čili jako integrální studium sociálního, kulturního, jazykového, ale i biologického a materielního rozměru lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

výzkumná témata naší katedry

Skip to content