Přijímací řízení

Pro první kolo přijímacího řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studium je termín odevzdání přihlášek stanoven na 30. dubna 2024.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro akademický rok  2024/2025

Fakulta filozofická ZČU vyhlásila přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025. Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské  studium. Příští rok se otevírá také program doktorského studia Etnologie a kulturní studia. Pro bakalářský a doktorský studijní program je přijímací řízení vyhlášeno pro prezenční a kombinovanou formu studia. Magisterský studijní program probíhá pouze prezenční formou studia. Přihlášky se přijímají pouze elektronicky na adrese https://eprihlaska.zcu.cz. Termín podání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium je do 30. 4. 2024  V případě konání druhého kola přijímacího řízení jsou přihlášky podávány do 31. 8. 2024.

Fakulta pozvánky k přijímací zkoušce nezasílá. Termín, místo konání a další důležité informace budou zveřejněny na stránkách fakulty a katedry  nejdéle tři týdny před termínem přijímací zkoušky.

Jak se mohu přihlásit?

Ke studiu nabízených oborů je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Termín podání přihlášek do prvního kola přijímacích řízení na bakalářské a navazující magisterské studium  je do 30. 4. 2024. V případě konání druhého kola přijímacího řízení jsou přihlášky podávány do 31. 8. 2024.

 

Co musím splnit?

Podmínkou pro přijetí na bakálřské studium  je středoškolské vzdělání ukončené maturitou – na studijní oddělení je potřeba dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to do 23. 6. 2024 do 15 hodin. 

Podmínkou přijetí pro magisterské studium je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 23. 6. 2024 do 15 hodin.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkoušky pro bakalářské a magisterské programy se uskuteční v týdnu od 19. do 24. 6. 2024.

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské programy se uskuteční v týdnu od 24. do 28. 6. 2024.

Termín, místo konání a další důležité informace budou
zveřejněny na stránkách katedry nejdéle tři týdny před termínem konkrétních přijímacích zkoušek.

Je možné studovat dálkově?

Katedra antropologie aktuálně nabízí možnost kombinované formy studia pro bakalářský program Sociální a kulturní antropologie. 

Uznáváte absolvované kurzy z VŠ či VOŠ?

Ano, pokud je prokazatelný překryv v absolvované látce a vaše zkouška není starší více než tři roky. V tom případě je možné uvažovat o uznání kurzu. Studující může požádat o uznání kurzu formou standardní žádosti. Je potřeba doložit sylabus absolvovaného kurzu a doklad o uznání. Podrobnosti s vámi vyřeší na studijním oddělení

Z čeho se skládá příjímací zkouška?

Bakalářský program - Sociální a kulturní antropologie

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze:

 • základů společenských a humanitních věd
 • všeobecného kulturního přehledu
 • otázky zjišťující znalosti anglického jazyka

Doporučená literatura:

Znalost a orientace ve standardních středoškolských učebnicích:

 • český jazyk a literatura
 • světová literatura
 • geografie (zeměpis)
 • biologie člověka

Vzorový test

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených za přijímací zkoušku nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný studijní program přijati. Počet přijímaných v prvním a druhém kole stanoví přijímací komise na svém prvním zasedání. Přijímací zkoušky na jednotlivé studijní programy probíhají formou písemného testu.

Magisterský navazující program- Sociální a kulturní antropologie

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z:

 • dílčích antropologických disciplín ( sociální a kulturní antropologie, biologcké antropologie a aplikované antropologie)
 • humanitních a společenských věd
 • české a světové literatury
 • dějin umění a mezinárodních vztahů

Studium předpokládá pokročilé znalosti anglického jazyka a minimálně základní znalost odborné sociálně-vědní terminologie v angličtině.

Doktorský program - Etnologie a kulturní studia

Přijímací pohovor bude formou ústní konzultace s komisí nad Vaším výzkumným projektem. Termín konání osobního pohovoru je stanoven na 10. 6. 2024.

Může být přijímací zkouška zrušena?

V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem studijního programu rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku,  a to bez konání přijímací zkoušky.

Bude se konat druhé kolo?

V případě, že počet uchazečů bude nižší než počet uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan rozhodnout o konání druhého kola přihlášek a přijímacího řízení, které probíhá během léta.

Den otevřených dvěří

Den otevřených dvěří nejen v podobě online akce se konal 31.ledna 2024.

Všechny důležité informace ke Dni otevřených dveří Fakulty Filozofické najdete na https://www.dodff.cz.

Prohlédnout si můžete také záznamy z minulých ročníků:

Přijímací řízení 1

Záznam z online streamu 2023

Studuj antropologii

Záznam z online streamu 2022

Záznam z online streamu 2021

Rozhovor s děkanem fakulty Davidem Šancem

Představení studia na Katedře antropologie

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Studijní program je navržen tak, aby reflektoval mezinárodní standardy, zejména amerických a britských univerzit, a poskytoval komplexní přehled sociálních, kulturních, jazykových, biologických a materiálních aspektů lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

výzkumná témata naší katedry

Skip to content