DOKTORÁT ETNOLOGIE A KULTURNÍ STUDIA

Pro první kolo přijímacího řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studium je termín odevzdání přihlášek stanoven na 30. dubna 2024.
Datum přijímacího pohovoru byl stanoven na 10.června.2024.

Informace o studijním programu

Doktorské studium

Doktorský program v oboru Etnologie a kulturní studia je zaměřen na rozsáhlou etnologickou a antropologickou problematiku s důrazem na interdisciplinární spojení s historickými, sociálními, politickými, filologickými a literárními obory.

Přijímací řízení zahrnuje hodnocení předloženého projektu, zkoumání odborných znalostí a schopností uchazeče nebo uchazečky prostřednictvím písemného testu a ústního pohovoru. Absolventi magisterských programů v oblasti etnologie, antropologie, historie a dalších humanitních a společenskovědních oborů jsou vítáni k přihlášení.

Co je cílem studijního doktorského programu?

Cílem programu je vytvořit významné středisko doktorského studia, které bude reagovat na aktuální potřeby české a evropské společnosti, a připravit zájemce a zájemkyně na vědeckou a pedagogickou práci v oblasti etnologie a antropologie.

Charakteristika doktorského programu Etnologie a kulturní studia
 • Studium zajišťuje Katedra antropologie při Fakulte filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 • Typ studia: doktorské studium
 • Možnosti studia: jednooborové studium
 • Forma studia: prezenční nebo kombinovaná (Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.)
 • Standardní doba studia: 3 roky
 • Vyučující jazyk: čeština
 • Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele*ky, případně s podporou odborného konzultanta*ky
 • Studium sleduje a hodnotí oborová rada
 • Studium je zahájeno dnem zápisu do studia
 • Podmínky absolvování programu: studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce
 • Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které vydá univerzita při promoci.
 • Absolventům*kám se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ za jménem)

Témata seminářů a disertačních prací zahrnují širokou škálu oblastí, od tradičního etnografického a folkloristického výzkumu až po studium kultury Čech, Moravy a Slezska s ohledem na potřeby západočeského regionu. Dále se zaměřují na etnické skupiny, migrace, sociální komunikaci, metodologii výzkumu, otázky urbanizace, multikulturalismu a další témata sociální a kulturní antropologie. Studium probíhá na základě individuálního studijního plánu schváleného oborovou radou a zahrnuje absolvování povinných kurzů, dílčích zkoušek a zápočtů, státní doktorské zkoušky a obhajobu disertační práce.

Přijímací řízení a požadavky odborných znalostí ke studiu doktorského programu

Přijímací řízení zahrnuje hodnocení předloženého projektu, zkoumání odborných znalostí a schopností uchazeče nebo uchazečky prostřednictvím písemného testu a ústního pohovoru. Absolventi magisterských programů v oblasti etnologie, antropologie, historie a dalších humanitních a společenskovědních oborů jsou vítáni k přihlášení.

Předpokládá se, že zájemci a zájemkyně přicházejí se základem znalostí ze svých magisterských studií.
Od studujících na doktorském studiu očekáváme:

 • Fundamentálně popsat teoretický rámec oboru, jenž zahrnuje klíčové pojmy, koncepty a teorie etnologie a antropologie, a aplikovat je při analýze kulturních jevů a procesů v tradičních i moderních společnostech jak v akademické, tak mimoakademické sféře.
 • Kriticky zhodnotit klíčová díla a přínosy významných osobností etnologie a sociální a kulturní antropologie a jejich vliv na vývoj oboru, stejně jako představit a kontextualizovat výzkumy, které formovaly obor, v souladu s akademickými standardy pro psané a ústní prezentace.
 • Analyzovat a historicky situovat hlavní školy, směry a paradigma etnologického myšlení a diskutovat aktuální myšlenkové trendy v rámci oboru.
 • Prezentovat etnografické a historické fakta významných nativních společností a minoritních skupin v evropském a mimoevropském kontextu, s kritickým přístupem ke zpracování těchto faktů v rámci výzkumné, vzdělávací i praktické činnosti.
 • Vysvětlit specifika etnologického a antropologického pohledu, začlenit obor do kontextu věd o člověku a srovnat s dalšími disciplínami jako sociologie, archeologie, historie a filosofie; diskutovat v interdisciplinárním rámci.
 • Navrhnout výzkumný design na základě teoretických a metodologických principů oboru, provést terénní výzkum, interpretovat získaná data a prezentovat je v souladu s odbornými standardy.
 • Identifikovat příčiny sociálních problémů v moderních společnostech a navrhovat jejich řešení v rámci aplikované etnologie a antropologie.
 • Pracovat s kvantitativními i kvalitativními daty pomocí vhodných softwarových nástrojů.
 • Identifikovat relevantní a aktuální zahraniční publikace a informační zdroje a kriticky je využívat v rámci výzkumné a praktické činnosti.

Profil absolventa*ky

Studijní program předpokládá výchovu absolventa*ky, který*á získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v etnologických a antropologických vědách na úrovni srovnatelné s doktorskými programy obdobného zaměření na předních domácích a zahraničních univerzitách.
Absolvent*ka bude odborně a jazykově připraven k plnohodnotné a vysoce odborné samostatné činnosti v akademické sféře, mezinárodních institucích, školství, státních institucích zaměřených především na sociální, kulturní a imigrační politiku, kulturních institucích, v muzeích, v mediální sféře, v orgánech samosprávy a sociálních, charitativních a v integračních nevládních institucích zaměřených na práci, pomoc a výzkum etnických, jazykových a náboženských menšin.

Doktorské studium v roce 2024/25

Informace o otevření doktorského studia sledujte na stránkách Fakulty filozofické ZČU.

Kam směřovat dotazy?

Potřebuješ ohledně doktorského studia s něčím poradit? V takovém případě se neváhej obrátit na asistentku doktorského studia nebo tajemnici katedry.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Studijní program je navržen tak, aby reflektoval mezinárodní standardy, zejména amerických a britských univerzit, a poskytoval komplexní přehled sociálních, kulturních, jazykových, biologických a materiálních aspektů lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

výzkumná témata katedry

Skip to content