doktorát etnologie
a kulturní studia

Doktorát je bomba. Buď doktorem.

Informace o studijním programu

Doktorské studium

Doktorský obor Etnologie a kulturní studia je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu zmíněných disciplín k historickým, sociálním, politickým, filologickým a literárním vědám. Cílem garantů a garantek je na základě úzké spolupráce Katedry antropologie FF ZČU a Etnologického ústavu AV ČR vytvořit výrazné a intelektuálně podnětné středisko doktorského studia, které bude reagovat na aktuální potřeby české a evropské společnosti.

Cílem studijního programu je výběr a příprava zájemců a zájemkyň o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologickou a antropologickou problematiku. Uchazeči a uchazečky pro přijetí ke studiu musí prokázat znalosti a dovednosti odpovídající úrovni řádně ukončeného magisterského studia ve zmíněných disciplínách a předpoklady pro systematickou intelektuálně a časově náročnou odbornou práci a další vzdělávání. Podmínkou přijetí ke studiu doktorského programu je ukončené vysokoškolské studium; program je přístupný všem úspěšným absolventům a absolventkám magisterských oborů etnologického, antropologického a historického zaměření, případně i dalších humanitních a společenskovědních oborů, pokud splní požadavky přijímacího řízení a prokáží odpovídající odborné znalosti a předpoklady pro vědeckou práci. Každý uchazeč a uchazečka předkládá úvodní projekt v rozsahu 3-8 normostran, ve kterém zdůvodní volbu tématu své disertační práce a prokazuje obeznámenost se zvolenou problematikou a znalost relevantní odborné domácí a zahraniční literatury. Oborová rada posuzuje na základě dvou nezávislých posudků a ústního pohovoru připravenost uchazeče a uchazečky ke studiu oboru. Uchazeč a uchazečka musí prokázat předpoklady pro získávání hlubších odborných znalostí ve zvoleném oboru, což vyžaduje dobrou jazykovou přípravu a schopnost realizovat pod vedením školitele samostatnou badatelskou práci. Studium v doktorském studijním programu na Fakultě filozofické ZČU v Plzni v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů ZČU a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům a absolventkám  Fakulty filozofické ZČU v Plzni, ale i absolventům a absolventkám magisterských studijních programů jiných fakult či jiných vysokých škol.

Témata seminářů a disertačních prací

Témata seminářů a disertačních prací pokrývají otázky tradičního etnografického, etnomuzikologického a folkloristického výzkumu, studium hmotné a duchovní kultury Čech, Moravy a Slezska se zvláštním přihlédnutím k potřebám západočeského regionu, problematiku studia národů, etnických skupin, etnicity, etnických procesů a migrací, interetnické a sociální komunikace, epistemologické a metodologické problémy etnologického a antropologického výzkumu, otázky urbanizace, multikulturalismu, nacionalismu, modernizace, globalizace a další specifická témata etnologie, sociální a kulturní antropologie, aplikované antropologie, historické antropologie, politické antropologie, biologické antropologie, urbánní antropologie, sociální ekologie a humánní etologie. Studium probíhá v souladu s individuálním studijním plánem, který schvaluje a hodnotí oborová rada na návrh školitele. Individuální studijní plán stanoví povinnost absolvovat kurzy, jež umožní doplnit znalosti nezbytné pro úspěšnou vědeckou práci. Absolvování jednotlivých předmětů studijního plánu probíhá na základě kreditního hodnocení, obsahuje dílčí zkoušky a zápočty, státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce.

Charakteristika doktorského programu Sociální a kulturní antropologie

 

Základní informace o doktorském studiu:

  1. Studium je zahájeno dnem zápisu do studia.
  2. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.
  3. Standardní doba studia je tři roky.
  4. Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta.
  5. Studium sleduje a hodnotí oborová rada.
  6. Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.
  7. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
  8. Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které vydá univerzita při promoci.
  9. Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ za jménem).
Požadavky odborných znalostí na uchazeče

Uchazeč je schopen:

– charakterizovat teoretické zázemí oboru (tj. vymezí základní etnologické/antropologické pojmy koncepty a teorie) a uplatnit je při interpretaci kulturních jevů a procesů odehrávajících se v tzv. tradičních i v tzv. moderních společnostech, a to v rámci akademické i mimoakademické praxe

– identifikovat a kriticky zhodnotit kanonická díla etnologie, resp. sociální a kulturní antropologie a působení jejich autorů v rámci oboru, představit a kontextualizovat výzkumy, které nejvýrazněji obor formovaly, a to na úrovni akademických písemných i verbálních publikačních standardů

– srovnat a historicky kontextualizovat základní školy, směry a paradigmata etnologického myšlení včetně aktuálních myšlenkových trendů

– prezentovat etnografické a historické reálie významných tzv. nativních společností a tzv. minoritních skupin, a to v evropském i mimoevropském geografickém kontextu, přičemž s těmito “reáliemi” kriticky zachází v rámci badatelské, pedagogické i mimoakademické praxe

– objasnit specifika etnologické, resp. sociálně a kulturně antropologické perspektivy, zasadit tento obor do širšího rámce věd o člověku a srovnat jej s dalšími disciplínami jako je sociologie, archeologie, historie, filosofie; diskutovat z pozic antropologické perspektivy v interdisciplinárním kontextu

– navrhnout výzkumný design na základě teoreticko-metodologických východisek oboru, v jeho intencích uskutečnit terénní výzkum, interpretovat získaná data a písemně či ústně je prezentovat na úrovni odborných oborových standardů;
– identifikovat příčiny sociálních problémů v současných komplexních společnostech a v intencích aplikované etnologie/antropologie dokáže navrhovat jejich řešení

– při práci s kvantitativními i kvalitativními daty používat adekvátní softwarové nástroje

– identifikovat relevantní a aktuální cizojazyčné publikační a informační zdroje a kriticky s nimi pracovat při badatelské, výzkumné i prakticky orientované činnosti

Profil absolventa*ky

Studijní program předpokládá výchovu absolventa*ky, který*á získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v etnologických a antropologických vědách na úrovni srovnatelné s doktorskými programy obdobného zaměření na předních domácích a zahraničních univerzitách. Absolvent*ka bude odborně a jazykově připraven k plnohodnotné a vysoce odborné samostatné činnosti v akademické sféře, mezinárodních institucích, školství, státních institucích zaměřených především na sociální, kulturní a imigrační politiku, kulturních institucích, v muzeích, v mediální sféře, v orgánech samosprávy a sociálních, charitativních a v integračních nevládních institucích zaměřených na práci, pomoc a výzkum etnických, jazykových a náboženských menšin.

Doktorské studium v roce 2023/24

Informace o otevření doktorského studia sledujte na stránkách Fakulty filozofické ZČU.

Kam směřovat dotazy?

Potřebuješ ohledně doktorského studia s něčím poradit? V takovém případě se neváhej obrátit na asistentku doktorského studia nebo tajemnici katedry.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Bakalářský program je konstituován podobně jako na zahraničních (především amerických a britských) univerzitách, čili jako integrální studium sociálního, kulturního, jazykového, ale i biologického a materielního rozměru lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

výzkumná témata katedry

Skip to content