Bakalářské práce

V případě, že nebyl stanoven individuálně jiný termín komisí u SZZ, nebo skrze podání žádosti, je datum pro odevzdání absolventských prací stanoven na  31. 7. 2024.

Opravné SZZ a obhajoby proběhnou ve dnech 4. – 5. 9. 2024.

Zadání bakalářské práce

Informace pro studenty 2. ročníku o postupu při výběru tématu a tvorbě „Zadání BP“

Vyberte si téma práce dle vlastního výběru nebo ze seznam témat, který naleznete na Portálu. Doporučujeme začít o tématu práce intenzivně uvažovat nejpozději počátkem LS druhého roku studia tak, abyste mohli pokročit k úvodním konzultacím s příslušným*ou vedoucí*m práce.

Detaily nabízeného tématu je možné nalézt následujícím způsobem:

 • V Portálu v záložce Moje studium zvolte možnost Výběr kvalifikační práce
 • Objeví se vám záložka Hledání témat – zde vyplňte pole Katedra: KSA
 • zadejte hledat a objeví se vám seznam zadaných témat
 • Kliknutím na název tématu se rozbalí detaily

Na Portálu budete mít také možnost registrovat se k tématu jako zájemce*kyně (nejedná se o to samé jako zamluvení tématu – k tomu dochází až po dohodě s vyučující*m, který*á vaši registraci potvrdí). Pokud si zaregistrujete více témat, je možné si určit jejich prioritu. Kdykoli je zároveň možné u daného tématu zrušit registraci, a to v záložce Moje témata.

Bakalářské práce 1

Nezbytností je zároveň kontaktovat vybranou*ého vedoucí*ho, a to s dostatečným předstihem – dojednání podrobností projektu může trvat i několik týdnů a může vyžadovat poměrně intenzivní práci! S vedoucí*m práce se domluvte na zásadách vypracování práce a seznamu doporučené literatury.

Bakalářské práce 1

Pokud se s vyučující*m dohodnete na další spolupráci, vyučující schválí vaší registraci a vy poté můžete přistoupit ke zpracování Formuláře pro zadání BP v Portálu.

Bakalářské práce 1

Formulář naleznete na Portálu v sekci  Moje výuka, záložka kvalifikační práce. Následně rozklikněte text Vyplnit podklady pro zadání Bakalářské práce. Jednotlivé položky vyplňte dle dohody s vyučující*m. Nedílnou součástí formuláře bude anotace práce (cca 10 řádek). V ní bude nastíněna problematika, jíž se hodláte zabývat, jaký problém chcete řešit (a proč) a jakou metodu při řešení chcete použít. Anotaci vložte do Zásad pro vypracování. Pokud formulář nebude obsahovat anotaci, bude Vaše práce automaticky zamítnuta a bude Vám katedrou přiděleno jiné téma.

Bakalářské práce 1

Zadávání doporučené literatury se řídí normou ČSN ISO 690, kterou najdete na příslušné stránce univerzitní knihovny, a to pod názvem Informace ke kvalifikačním pracím – Citace.

Bakalářské práce 1

Podklady vytiskněte, nechte podepsat vedoucí/m BP a přineste na sekretariát katedry nejpozději do 31. 5. 2024.

Tento podklad BP (pokud bude vedoucím katedry schválen) je nadále závazný a o každou změnu musíte žádat na studijním oddělení. Zadání schvaluje vedoucí katedry – oznámení o neschválených zadáních budou případně komunikována emailem.

Bakalářské práce 1

Pokud formulář ve stanoveném termínu neodevzdáte, bude vám během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma práce přiděleno katedrou.

Bakalářské práce 1

Studenti*ky, kteří si v posledním roce standardní doby studia nechtějí zapsat předmět Bakalářská práce, odevzdají do 15. 6. 2024 na sekretariát katedry tiskopis Oznámení o odkladu zápisu. Formulář naleznete na stránce Dokumenty a formuláře. Pokud student*ka uvedený tiskopis nevyplní nebo mu/jí odklad nebude schválen, je povinen*a zapsat si předmět Bakalářská práce (KSA/BP) v předběžném zápisu.

Bakalářské práce 1

Písemný dokument oficiálního zadání BP schválené děkanem budou mít studenti*ky  uchováni*y u tajemnice katedry. Tento dokument budete později vkládat do finální verze své BP. V případě zájmu může tajemnice poskytnout studujícímu kopii.

V případě dotazů k postupu volby tématu BP se bezodkladně obracejte na vedoucího Katedry antropologie nebo na tajemnici.

Pro práci na samotné Bakalářské práci je vhodné prostudovat si formulář Zásady pro odevzdávání kvalifikačních prací, který naleznete na stránce  FF ZČU – Studenti posledních ročníků.

Psaní bakalářské práce

Pro práci na samotné Bakalářské práci je vhodné prostudovat si formulář Zásady pro odevzdávání kvalifikačních prací, který naleznete na stránce  FF ZČU – Studenti posledních ročníků. Doporučené formátování práce naleznete mezi dokumenty vloženými na dané stránce. Inspirovat se můžete také přístupem dřívějších absolventů a absolventek. Jejich práce jsou uložené k přečtení v online databáze knihovny ZČU.

Svázání práce vyhotovte ve dvou kopiích. Jedna Vám bued vrácena. Pevná vazba není povinná, můžete zvolit vazbu kroužkovou.
Kroužkovou vazbu absolventskýh prací nebo jiných dokumentů si můžete vyhotovit sami přímo na KSA. Podmínkou je akorát donést si vlastní výtisk a domluvit se s tajemnicí nebo s asistentkou katedry na sekretariátu KSA.

okruhy témat bp a dp

Mgr. Gabriela Fatková PhD

Vlastní téma z oblasti:
1. Pastevectví v 21. století
2. Transformace pastevectví (smíšené způsoby subsistence, sedentarizace)
3. Sexismus v reklamě (10 let anticeny Sexistické prasátečko)
4. Konstrukce feminity a maskulinity v konkrétním prostředí/skupině/kontextu
5. Antropologie jídla (jídlo a nacionalismus, spory o tradiční speciality, symbolizace jídla)
6. Konkrétní téma vážící se k regionu Balkánu
7. Sociální významy jména a pojmenovávání (osobní jména, pomístní jména atd.)

Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.

Téma dle dohody se studentem/studentkou z následujících oblastí zájmu:

 1. Evoluce člověka
 2. Lidská variabilita
 3. Lidská adaptabilita
 4. Ekologické podmínky kolonizace Evropy moderními lidmi (Homo sapiens)

Mgr. Patrik Galeta Ph.D.

 1. Vliv odstavení na dětskou úmrtnost: rekonstrukce z kosterních pozůstatků
 2. Infanticida jako mechanizmus regulace populačního růstu
 3. Odhad věku dožití z lidské kostry na základě prearikulárního povrchu kosti pánevní: zhodnocení vývoje metody
 4. K čemu je dobrý Manningův index (poměr délky druhého a čtrtého prstu ruky)?
 5. Odhad věku z lidské kostry: tranzitní analýza vs. tradiční metody

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Jedná se o tematické okruhy – konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR
 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)
 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)
 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe
 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci
 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat
 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky
 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

Mgr. Jan Kapusta Ph.D.

Obecné tematické okruhy, nutná dohoda a specifikace s vedoucím práce.

1. Poutnictví a turismus

2. Současná alternativní religiozita (novošamanství, novopohanství, spiritualita…)

3. Kulturní a přírodní památky v praxi současné alternativní spirituality

4. Reprezentace a stereotypizace jiných či „exotických“ kultur

5. Dar, dluh a oběť

6. Vlastní téma

Doc. Petr Lozoviuk Ph.D.

 1. Česko-německé vztahy v pohledu interetnické komunikace.
 2. Etnosociální procesy v českém pohraničí (historicky i aktuálně).
 3. Specifika regionální a lokální etnografie západních Čech.
 4. Představitelé české či konkrétněji západočeské etnografie a jejich příspěvek k etablování disciplíny.
 5. Etnografický zájem o studium populací východní a jihovýchodní Evropy.
 6. Proměny kultury každodennosti.
 7. Postsocialismus jako kulturní typ.
 8. Ruskojazyčná Plzeň. Život v Plzni z pohledu východoevropských migrantů.
 9. Dovolená a cestování v socialistickém Československu.
 10. Památníky v městské paměťové kultuře na příkladu Plzně.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

Mgr. Anna Pankowská Ph.D.

1. Výzkum lidského mikrobiomu: potenciál pro retrospektivní vědy

2. Menstruace z evoluční perspektivy

3. Indikátory puberty na lidských kosterních pozůstatcích: možnosti a limity

4. Kulturní epidemiologie

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

 1. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)
 2. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost, paměť instituce – univerzity (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 3. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).
 4. Vlastní téma, které koresponduje se zaměřením vedoucí práce.

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy – konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

Mgr. Laco Toušek, Ph.D.

•    Sociální nerovnost; chudoba, vyloučení a marginalizace.
•    Prostor, místa; veřejný a soukromý prostor; nemísta; reziduální prostory; prostorová diferenciace a nerovnost.
•    Spotřeba, nerovnost a vkus.
•    Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace.
•    Klimatická změna a nerovnost.
Na základě dohody je možné jakékoli konkrétní téma v kontextu výše uvedených okruhů, které bude založené na vlastním výzkumu.

Skip to content