Zmapování typů kriminality, s nimiž se potýkají sociálně segregované romské komunity žijící na území Karlovarského kraje (2005)

,

Trvání:
červenec 2005 – prosinec 2005
Zadavetel:
Odbor bezpečnostní politiky MV ČR
Řešitel: Mgr. Tomáš Hirt, PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Výzkumný tým: Bc. Lukáš Lenk, Bc. Lucie Plavjaniková,  Mgr. Lukáš Radostný, Mgr. Michal Růžička, Mgr. Michal Svoboda, Bc. Lucie Šanderová.

Předmětem výzkumu byly životní strategie a hodnotové orientace sdílené a reprodukované v prostředí vybraných sociálně vyloučených enkláv obývaných převážně romskou populací, resp. typické mechanismy adaptace sociálně vyloučených rodin na vnější faktory, skrze něž jsou segregační podmínky na lokální úrovni utvářeny a udržovány.

Výzkum probíhal ve třech lokalitách Karlovarského kraje: Sokolov, Kraslice a Rotava, které byly vybrány jednak s ohledem na stěhování sociálně vyloučené populace ze Sokolova do Rotavy a Kraslic v souvislosti s odprodejem nemovitostí, kde tito lidé bydleli, a jednak s ohledem na vzájemné propojení obyvatel sociálně vyloučených lokalit v uvedených městech příbuzenskými vazbami.
Zvláštní zřetel řešitelé věnovali problematice kriminality, resp. sociálnímu a kulturnímu kontextu kriminálního jednání, které se ve sledovaných lokalitách v souvislosti se sociálně vyloučenými enklávami odehrává. Sledovány byly jednak kriminogenní faktory působící v rámci sociálně vyloučených enkláv a jednak formy nezákonného jednání uskutečňovaného směrem k sociálně vyloučené populaci, jakož i vzájemná souvislost této „vnitřní“ a „vnější“ dimenze kriminality spjaté se sociální exkluzí v lokálním kontextu. V této souvislosti řešitelé vycházeli z přesvědčení, že vyloučení obyvatelé jsou na jedné straně v důsledku svých životních podmínek pachateli specifické trestné činnosti, avšak na straně druhé jsou častými oběťmi nezákonného jednání ze strany různých vůči prostředí dotyčných enkláv externích subjektů. Tento typ kriminality byl v dosavadních výzkumech a analýzách spíše opomíjen.

Výstupem projektu je neveřejná zpráva z výzkumu

Skills

Posted on

25. 9. 2005

Skip to content