Monitoring situácie rómských osád na Slovensku – 2. fáze projektu (2005)

,

Trvání:
leden – listpoad 2005
Zadavetel:
Nadácia otvorenej spoľočnosti – Open society Foundation, Bratislava, Slovenská republika
Řešitelé: Mgr. Tomáš Hirt, PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Spolupracovníci: Mgr. Lenka Budilová, Mgr. Stanislav Kužel, PhDr. Anna Jurová, Mgr. Rastislav Pivoň, Bc. Lucie Plavjaniková, Ing. Karel Novák, Mgr. Jan Vaňura, Mgr. Laco Toušek, Mgr. Michal Růžička, Mgr. Michal Tošner, Mgr. Markéta Hajská, Mgr. Pndřej Poduška, Mgr. Lukáš Radostný, Mgr. Zdeňka Kučerová, Bc. Eva Kubíková, Mgr. Gabriela Pechanová, Mgr. Iva Havrilová, Mgr. Štěpán Bolf, Mgr. Ondřej Skripnik, Mgr. Adéla Lábusová, Mgr. Marie Bořkovcová, Mgr. Petra Sedláčková, Mgr. Tomáš Kobes, Mgr. Hana Synková, Mgr. Ivana Hyťhová

Projekt navazuje na týmový terénní výzkum „Monitoring situácie rómských osád na Slovensku“, který realizovala Katedra antropologie FF ZČU ve spolupráci s dalšími institucemi (Katedra teorie kultury FF UK, Ústav etnologie FF UK, Katedra romistiky FF UK) v období 1999 – 2001. V rámci uvedeného projektu, který v první fázi financovala slovenská nadace InfoRoma, byla uskutečněna řada stacionárních výzkumných pobytů v celkem 52 slovenských obcích, v nichž se nalézají tzv. romské osady. Výzkumné práce byly vedeny z pozic sociální a kulturní antropologie, přičemž výzkumníci byli rekrutováni z řad studentů jmenovaných akademických pracovišť. V každé z obcí (resp. osad) probíhal výzkum v minimálním v rozsahu 4 týdny, byla uplatňována jednotná metodika, ve které byli všichni výzkumníci před vstupem do terénu zaškoleni. V roce 2001 byl projekt zadavatelem ukončen a zprávy o situaci v jednotlivých lokalitách nebyly zveřejněny. Podrobnější popis záměrů, realizace a výsledků první fáze projektu je obsažen v přehledové stati koordinátorů výzkumu „Monitoring situácie romských osád na Slovensku“: Zpráva o východiscích, cílech a průběhu prací na výzkumném projektu, která je součástí sborníku vydaného Katedrou antropologie v roce 2000, v němž byly publikovány některé dílčí výstupy jmenovaného projektu. (Kužel, S. /2000/: Terénní výzkum integrace a segregace: Týmový monitoring situace obcí s romskými sídly v SR a studentské výzkumy v ČR. Cargo Publishers).

V roce 2005 byla Katedra antropologie, resp. Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu, oslovena ze strany Nadácie otvorenej spoľočnosti Bratislava s návrhem spolupráce na dokončení výzkumných prací a na přípravě výstupů (výzkumných zpráv a tematických studií) k publikaci. Ve dvaceti obcích, ve kterých probíhaly výzkumné práce v období 1999 – 2001, byly uskutečněny druhé výzkumné pobyty s časovým odstupem 4 – 5 let a na základě obou výzkumných pobytů byly vypracovány publikovatelné zprávy o jednotlivých lokalitách zahrnující zřetel ke změně situace za uvedené období.

Výsledkem „monitoringu“ je řada statí věnovaných jednak obecným tématům týkajícím se situace romské populace na Slovensku (zejména tzv. „ romských osad“) a jednak soubor výzkumných zpráv a studií, jejichž cílem bylo popsat a analyzovat situaci na úrovni konkrétních obcí, v nichž se vyskytuje sociální formace označovaná jako „romská osada“. V současné době je připravováno souhrnné vydání výstupů obou fází projektu formou sborníku, který koncem roku 2007 vydá bratislavská Nadácia Otvorenej spoľočnosti ve spolupráci s Centrem aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologie FF ZČU.

Skills

,

Posted on

25. 9. 2005

Skip to content