Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – úloha samospráv a iných aktérov v tomto procese (České Budějovice) (2010)

,

Trvání:
červenec až září 2010
Pracoviště:
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Zadavatel/realizátor projektu: Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Řešitelský tým:
Laco Toušek (řešitel)
Vlasti Feistingerová
Veronika Šulcová

Anotace:
Projekt je zameraný na skúmanie stratégií samospráv v integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín do spoločnosti. Tomuto aspektu integrácie zatiaľ nebola na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť, aj keď samosprávy sú na lokálnej úrovni kľúčovým aktérom, ktorý môže do veľkej miery ovplyvniť ekonomickú, sociálnu a kultúrnu integráciu migrantov. Projekt si preto kladie za cieľ skúmať a analyzovať stratégie, ktoré v súčasnosti samosprávy voči migrantom uplatňujú, analyzovať pôsobenie ďalších aktérov v tomto procese (zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie na lokálnej úrovni) a zároveň podrobne popísať faktory, ktoré na tieto procesy vplývajú.

Výskum je dizajnovaný ako kvalitatívny komparatívny výskum s použitím metódy prípadových štúdií. Konkrétne budú preskúmané 3 lokality/mestá, ktoré už majú skúsenosti s integráciou migrantov (jedna lokalita bude na Slovensku, jedna v Českej republike a jedna v Rakúsku). Komparatívna dimenzia projektu umožní porovnať situáciu na Slovensku s inými krajinami a prispieť tak k formulovaniu vhodných odporúčaní pre politiky realizované na lokálnej úrovni. Záverečná analýza výskumných zistení, ktorej cieľom je navrhnúť odporúčania pre formulovanie efektívnych stratégií, bude vydaná vo forme publikácie/manuálu a distribuovaná medzi samosprávy a širšiu odbornú verejnosť.

CAAT v rámci projektu realizuje výzkum v Českých Budějovicích.

Výstupy:
Případová studie Českých Budějovic

Skills

,

Posted on

24. 9. 2010

Skip to content