Výzkum příčin sociálního napětí v Litvínově: lokalita Janov (2009)

,

Trvání:
březen – září 2009
Zadavetel:
Výzkum je veden v rámci podpor primárního specifického výzkumu KSA FF ZČU
Sídlištní lokalita Janov je osídlena neromskými a romskými obyvateli a vyznačuje se napjatou sociální situací. Z hlediska obyvatel lokality se situace v posledních letech zhoršovala. Primární antropologický výzkum bude sledovat příčiny vzniku sociálního napětí z hlediska nestranného aktéra. Lokalita bude zkoumána v kontextu vnějších procesů, které ji utvářejí. Z tohoto důvodu je výzkum koncipován v multi-lokální perspektivě, tzn. zaměří se na zúčastněné aktéry v lokalitě a mimo ni, resp. na dráhy a procesy, které lokalitu protínají a utvářejí. Součástí výzkumu je analýza veřejné politiky, právních a ekonomických vztahů ve vztahu ke zkoumanému prostředí.

Řešitel: Mgr. Michal Tošner, Ph.D.

Výzkumný tým:
Nikola Indrová
Matěj Novák
Zuzana Poláková
Viktor Rumpík
Klára Židlická

Cíle projektu:
Sociálně antropologický výzkum umožní sesbírat a analyzovat implicitní koncepty jednotlivých aktérů a z jejich kombinace zjistit strukturální příčiny vzniku sociálního napětí. Na rozdíl od politického a administrativního diskursu umožní sledovat sociální diferenciaci v praxi ovlivňující úspěšnou či neúspěšnou interakci mezi aktéry a identifikovat faktory přispívající k růstu sociálního napětí

Metody:
Výzkum užívá standardních kvalitativních metod sociální a kulturní antropologie (stacionárního terénního výzkumu, zúčastněného pozorování, strukturovaných rozhovorů, studia dokumentů), doplněné diskursivní analýzou a analýzou veřejných politik. Výzkumný design se zaměří na vnější faktory utvářející prostředí lokality Janov.

Výstupy:
Primární výzkum bude rozveden ve směru aplikované antropologie. Výstupy v podobě výzkumné zprávy bude možno uplatnit při formování strategie k posílení sociální koheze v lokalitě. Budou formulována doporučení v oblasti regulace veřejných politik a regulace působení soukromých subjektů přispívajících k tvorbě sociálního napětí a socioekonomické nestability v lokalitě. Výstupy primárního výzkumu v databázi CAAT budou zpracovány a potenciálně využity formou expertních posudků rozvojových projektů lokality.

Skills

Posted on

25. 9. 2009

Skip to content