Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy (2007)

,

Trvání:
2007 – 2009
Zadavetel:
Grantový projekt GAČR 206/07/0699
Řešitelský tým:
Petr Veleminsky, Petra Stranska, Jaroslav Brůžek, Jana Veleminska, Lumir Polacek
a spolupracovnici: Petra Havelkova, Miluse Dobisikova, Lucie Bigoni, Jakub Likovsky, Milan Stloukal, Kristina Krchová

Anotace:
Projekt řeší vztah biologické variability, sociálně-ekonomických podmínek a zdravotního stavu raně středověké opulace Velké Moravy. Pohřebiště ze sídlištní aglomerace Mikulčice – Valy rozsahem a časovým vymezením dovolují populační analýzu biologických a sociálních jevů. Projekt metodicky naváže v sedmi celcích na předchozí výzkumy navrhovatelů paleodemografie – pohlavní dimorfismus – tvarová analýza lebek – morfologická variabilita – pohybový aparát – zdravotní stav – studie pohřební ritu). S ohledem na odlišnou ekonomicko-sociální situaci evropských regionů, cílem je i srovnání s jinými populacemi Evropy. Při posuzování zdravotního stavu upřednostníme epidemiologický přístup a porovnání zdravotního stavu populací pomocí „indexu zdravotního stavu” (Steckel et al., 2002). Analýza mikroevolučních změn využije techniky 3D geometrické morfometrie. Projekt má multidisciplinární charakter. Výstupy obohatí jak znalosti o společnosti a obyvatelstvu prvého státního útvaru našeho území, tak obory antropologie, paleodemografie, paleopatologie, archeologie, historie. Přinese nové informace o sekulárních a mikroevolučních trendech středoevropských populací v průběhu posledního tisíciletí.

Výstupy:

Bigoni, L., Velemínská, L., Brůžek, J. (2010). Three-dimensional geometric morphometric analysis of craniofacial sexual dimorphism in a Central European sample of known sex. HOMO Journal of Comparative Human Biology, 61, 2 : 16-32.
Garcin V., Veleminský, P., Trefný, P., Alduc-Le Bagousse, A., Lefebvre A., Bruzek, J. (2010). Dental health and socioeconomic status in two Early Mediaeval populations (9th-11th century AD): Is there a relationship? HOMO – Journal for Comparative Biology 61, 6,: 421-439.
Brůžek, J. Současná česká paleodemografie: falešné naděje přílišného optmismu a nový reálný cíl. Archeologické rozhledy, 60, 2008: 329-344.
Brůžek, J., Veleminsky, P. (2008). Reliable sex determination based on skeletal remains for the early medieval population of Great Moravia (9th- 10th century). In: Velemínský, P., Poláček, L. (Eds.): Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR, Brno 27: (ISBN 80-86023-73-7).

Skills

Posted on

25. 9. 2007

Skip to content