Analýza sociálních potřeb ve městě Bílina pro účely komunitního plánování (2007)

,

Trvání:
leden 2007 – březen 2007
Zadavetel:
Městský úřad Bílina
Řešitel: Mgr. Ladislav Toušek

Odborný garant: Mgr. Tomáš Hirt

Výzkumný tým: Bc. Kateřina Bartošová, Bc. Nina Bartušová, Bc. Martina Gabrielová, Mgr. David Henig, Martina Kadaníková, Bc. Lucie Šanderová, Bc. Radka Šillerová

Na základě zákazy města Bílina byla pro účely komunitního plánování Centrem pro aplikovanou antropologii a terénní výzkum při Katedře antropologie FF ZČU vyhotovena sociodemografická analýza, analýza poskytovatelů sociálních služeb v Bílině a okolí a analýza sociálních potřeb uživatelů či potencionálních uživatelů sociálních služeb.

Analýza sociálních potřeb se v souladu s rozvržením pracovních skupin komunitního plánování orientovala na tyto cílové skupiny: (i) děti, mládež a rodina; (ii) dlouhodobě nezaměstnaní; (iii) senioři; (iv); sociálně vyloučení; (v) závislí; (vi) zdravotně handicapovaní.
V rámci výzkumy byly uplatněna metoda individuálních rozhovorů strukturovaného charakteru s uživateli či potencionálními uživateli sociálních služeb z jednotlivých cílových skupin a s klíčovými informátory z řad poskytovatelů sociálních služeb ve městě Bílině či okolí. Celkem bylo provedeno 74 rozhovorů, každý v rozsahu 1 – 2 hodin. Dále byla data získána prostřednictvím zaměřovaných skupinových diskusí s uživateli sociálních služeb z výše uvedených cílových skupin.
V pilotní a interpretační fázi výzkumu bylo použito analýzy sekundárních dat.
Výzkumné šetření vycházelo z konceptuálních pozic aplikované antropologie a přístupu označovaného jako „needs assessment“.
Výstupem z projektu je:

Sociodemografická analýza
Topline zpráva k analýze sociálních potřeb
Analýza sociálních potřeb
Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Bílině a okolí

Skills

Posted on

25. 9. 2007

Skip to content