Analýza kriminálního jednání a pocitu bezpečí v Plzeňském kraji (2008)

,

Trvání:
květen – listopad 2008
Zadavetel:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Koofinancováno z projektu: “European Comission – DG Justice, Freedom and Security”

Složení řešitelského týmu:
Tomáš Hirt (CAAT), odpovědný pracovník
Ladislav Toušek (CAAT), koordinátor projektu
Lukáš Lenk (CAAT), administrátor projektu
Daniel Hůle (DIC), analytik policejních statistik
František Kalvas (FF KSS), metodologický konzultant

Fáze projektu a jejich cíle:

Vypracování kvantitativní analýzy dat policejních statistik (PČR i místně příslušné MP) týkajících se trestné činnosti (resp. přestupků) a její (jejich) regionální distribuce ve vztahu k sociodemografickým ukazatelům vztahujícím se k populaci kraje (SDLB).

Vypracovaní kvantitativního šetření formou dotazníkového šetření, zaměřeného na analýzu pocitu nebezpečí (strachu z kriminality) občanů Plzeňského kraje, vyjma města Plzně.

Vypracování kvalitativní analýzy vybraných lokalit v Plzeňském kraji (vyjma města Plzně) a provedení kvalitativní šetření formou hloubkových rozhovorů rozvíjející poznatky 2. fáze projektu, týkající se percepce a interpretace vybraných zjištěních.
Vyhotovení celkové zprávy z projektu sumarizující veškerá získaná zjištění a data sekundárního charakteru, vztahující se k problematice kriminality, resp. prevence kriminality v Plzeňském kraji.
Na projektu dále spolupracují:
Veronika Drofová
Jana Dřevěná
Bc. Vlastimila Feistingerová
Bc. Martina Gabrielová
Bc. Lukáš Hanus
Bc. Martin Hora
Adriana Kábová
Miloš Kačer
Vojtěch Kaše
Veronika Kořínková
Bc. Pavla Kozáková
Bc. Nikola Mašková
Bc. Michaela Mládková
Bc. Kateřina Němcová
Lucie Radačovská
Barbora Szabová
Veronika Šulcová
Bc. Jan Vaněk
Mgr. Radka Vepřková
Bc. Šárka Veselá
Mgr. Klára Zachová
Klára Židlická

Skills

,

Posted on

25. 9. 2008

Skip to content