Social Dimension of Household Waste: Consumption in the Post-Socialist Space (2014)

,

Trvání:
2014-2016
Zadavetel:
Academy of Sciences of the Czech Republic
Sociální dimenze domovního odpadu: konzumace v postsocialistickém prostoru

Lidská konzumace je primárně studována prostřednictvím komunikace s konzumenty. Tento přístup má ale své limity, protože nesměřuje přímo k materiální podstatě konzumace. Studium odpadků představuje kritický zdroj informací, který doplňuje výzkumy lidského jednání a narací o jednání. Tento výzkum se zaměřuje na komunální odpad a aktéry, kteří jej produkují, ve třech odlišných částech plzeňského regionu: městském sídlišti, vesnici a ubytovně migrantů. Výzkumné otázky se zaměřují na vkus (sensu Bourdieu), plýtvání a prostorový aspekt konzumace. Výzkumný design se skládá ze dvou částí, které zabezpečuje pět členů výzkumného týmu. První částí je zkoumání domovního odpadu samotného a druhou je etnografie. Navrhovaný výzkum osvětlí vzorce konzumace ve třech rozdílných sociálních prostředích a přispěje tím k porozumění vztahu mezi lidmi a věcmi.

Skills

Posted on

25. 9. 2014

Skip to content