Proměny každodennosti: Kontinuita a diskontinuita postsovětského velkoměsta (2015)

,

Trvání:
2015-2017
Zadavetel:
Grantová agentura ČR (reg. č. 15-03269S)
Pracoviště:
Katedra antropologie FF ZČU
Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. – řešitel

Anotace:

Cílem projektu je prostřednictvím etnografických metod provedení a vyhodnocení terénního výzkumu, který bude zaměřen na analýzu postsovětské kultury všedního dne. Projekt si klade za cíl, pomocí kvalitativní metodologie analyzovat zvolený urbánní terén (Oděsa) jako specifický sociální prostor, v jehož rámci jsou vyjednávány nejrůznější každodenní praktiky a uplatňovány intersubjektivně podmíněné strategie. Dynamika proměn postsocialistické periody bude sledována z pozice tří metaúrovňových rovin 1) na město bude nahlíženo jako specifický sociální prostor; 2) obyvatelé Oděsy budou studováni z hlediska proměn v identitární oblasti a 3) městská každodenní kultura bude analyzována z hlediska vybraných kulturních konceptů. Nejfrekventovanějším pramenem pro analýzu bude cca 50 narativních, volně strukturovaných interview, jejichž finální interpretace bude směřovat k zodpovězení otázky, jaké mentální stopy zanechal reálný socialismus v myslích obyčejných lidí, jak se projevují v postsovětské každodennosti a s jakými konsekvencemi v oblasti běžného života je lze dále spojovat.

Skills

Posted on

25. 9. 2015

Skip to content