Nové technologie ve vědách (o současných i minulých) společnostech (2012-2014)

,

Donátor projektu: Projekt OP VK, reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0135, tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Realizátor projektu: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta

Období realizace projektu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2015

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je posílit schopnost výzkumných a pedagogických pracovníků i doktorandů Filozofické fakulty ZČU, kteří působící na poli společenských a historických věd (především antropologie, archeologie,sociologie a politologie), a realizovat základní a aplikovaný výzkum v kvalitě obvyklé na mezinárodní úrovni. Z toho důvodu je projekt zaměřen především na rozvoj dovedností spjatých s praktickou obsluhou specializovaných typů softwaru a zařízení a s jejich uplatněním v rámci společenskovědního výzkumu. Během projektu dojde k vytvoření čtyř interdisciplinárních týmů, v nichž bude sdíleno a rozvíjeno „know-how“, jak v rámci základního a aplikovaného výzkumu využívat:

Geografický informační systém (GIS),
Global Positioning System (GPS),
audiovizuální technologie (filmové a fotografické postupy, letecké snímkování),
specializované analytické softwary (MAXQDA, GenoPro, HYPERRESEARCH),
optická zařízení na mikroskopickou analýzu.
Principem projektu je především prakticky proškolit místní badatele a doktorandy v metodologických možnostech a postupech práce s technologickými prostředky, které budou dále využitelné pro výzkum a výuku. Za tímto účelem budou na FF ZČU v rámci projektu pozváni zahraniční (převážně univerzitní) experti, kteří poskytnou tréninky, jak nové technologie obsluhovat, resp. jak s jejich pomocí uskutečňovat společenskovědní a archeologický výzkum. Zároveň bude posílena schopnost nově vytvořených interdisciplinárních týmů nabízet analytické služby mimoakademickým subjektům, resp. využívat získané dovednosti v rámci prakticky orientovaných výzkumů, které FF ZČU nabízí státním, nevládním i komerčním institucím. Vznikne strategický plán dalšího rozvoje projektového týmu, který bude již v průběhu projektu naplňován, i soubor návazných doplňkových vzdělávacích aktivit pro podpořené osoby a osoby z cílových skupin projektu.

Klíčové aktivity projektu:

Rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím specializovaných programů pro analýzu kvalitativních dat
Geografické informační systémy jako nástroj rozvoje lidského kapitálu
AV technologie jako prostředek rozvoje lidských zdrojů ve společenskovědním výzkumu
Mezioborový tým mikroskopického studia stop lidského chování
Strategie v oblasti interdisciplinární spolupráce a rozvoje lidských zdrojů
Vzdělávání a další rozvoj vědeckých a výzkumných pracovníků
Kontakty:

Ladislava Jandová – projektová manažerka, jandoval@ksa.zcu.cz, 602 341 766

Daniel Sosna – odborný garant projektu, dsosna@ksa.zcu.cz, 702 044 620

Petr Lozoviuk – vědec (reintegrovaný výzkumník), koordinátor klíčové aktivity č. 5, lozoviuk@ksa.zcu.cz, 602 316 352

Klára Strohsová – finanční manažerka projektu, strohsova@gmail.com, 602 316 375

Na projektu dále spolupracují:

L adislav Toušek – koordinátor klíčové aktivity č. 1

Petr Krištuf – koordinátor klíčové aktivity č. 2

Tereza Zíková – koordinátorka klíčové aktivity č. 2 a 6

Tomáš Hirt – koordinátor klíčové aktivity č. 3

Lukáš Friedl – koordinátor klíčové aktivity č. 4

Lenka Brunclíková – koordinátor klíčové aktivity č. 6

Jitka Vlasáková – administrátorka projektu

V roli výzkumných pracovníků:

Ondřej Hejnal, Michal Růžička, L´ubomír Lupták, Lenka Jakoubková Budilová, Gabriela Fatková, Ondřej Švejcar, Lucie Čulíková, Lenka Hollerová, Monika Hertlová, Petra Lupták Burzová, Patrik Galeta, Vladimír Blažek, Anna Pankowská, Dagmar Vokounová Franzeová

Cílové skupiny projektu:

akademičtí a ostatní vědečtí pracovníci vysokých škol vč. postdoktorandů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni,
studenti VŠ, a to zejména studenti doktorských a magisterských společenskovědních programů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni,
pracovníci neuniverzitních výzkumných organizací (např. zaměstnanci muzeí, památkových ústavů, ústavů AV ČR aj.).
Výstupem projektu budou:

čtyři interdisciplinární týmy zaměřené na specializovaný výzkum využívající nové technologie a zařízení,
nastavený střednědobý strategický plán v oblasti dalšího rozvoje týmu,
zrealizované tréninky dovedností,
vzdělávací semináře a workshopy (s účastí zahraničních expertů),
absolvované metodické a konzultační stáže,
vytištěné publikace,
600 podpořených osob.

Skills

Posted on

6. 10. 2012

Skip to content