Přijímací řízení pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Sociální a kulturní antropologie na ak. rok 2022/2023

Datum

18. 1. 2022

Kategorie

Zprávy katedry

Fakulta filozofická ZČU vyhlásila přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023. Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Pro bakalářský studijní program je přijímací řízení vyhlášeno pouze pro prezenční formu studia. Předpokládáme, že pro kombinovanou formu studia bude vypsáno až v červenci 2021. Pokud byste nechtěli čekat, přihlaste se do prezenčního studia a při zápisu můžete podat žádost o převedení na formu kombinovanou. Přihlášky se přijímají pouze elektronicky na adrese http://eprihlaska.zcu.cz. Termín podání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium je do 30. 4. 2022.

Přijímací zkoušky pro bakalářský studijní program Sociální a kulturní antropologie a navazující magisterský studijní program Sociální a kulturní antropologie proběhnou následovně:

Termíny přijímacích zkoušek: Přijímací zkoušky pro bakalářské a magisterské programy se uskuteční v týdnu od 13. do 17. 6. 2022. Náhradní termín přijímací zkoušky pro bakalářské a magisterské programy se uskuteční v týdnu od 20. do 24. 6. 2022.

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 22. 6. 2022 do 15 hodin. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati. Počet přijímaných v prvním a druhém kole stanoví přijímací komise na svém prvním zasedání. Přijímací zkouška na všechny bakalářské studijní programy probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky. V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem studijního programu rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku, bez konání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program Sociální a kulturní antropologie probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek ze společenských a humanitních věd, české a světové literatury, dějin umění a všeobecného kulturního přehledu. Vzhledem k charakteru studijního oboru je součástí přijímací zkoušky rovněž písemný test zahrnující deset otázek, které ověřují základní znalosti z anglického jazyka.

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 23. 6. 2021 do 15 hodin. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených za přijímací zkoušku nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný studijní program přijati. Počet přijímaných v prvním a druhém kole stanoví přijímací komise na svém prvním zasedání. Přijímací zkoušky na jednotlivé studijní programy probíhají formou písemného testu nebo ústního pohovoru, popř. jejich kombinací podle níže uvedených podmínek.

Přijímací zkouška na navazující magisterský studijní program Sociální a kulturní antropologie probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek z dílčích antropologických disciplín (sociální a kulturní antropologie, biologické antropologie a aplikované antropologie), součástí testu mohou být rovněž doplňující otázky ze společenských a humanitních věd, české a světové literatury, dějin umění a mezinárodních vztahů.

Fakulta pozvánky k přijímací zkoušce nezasílá. Termín, místo konání a další důležité informace budou zveřejněny na stránkách fakulty nejdéle tři týdny před termínem přijímací zkoušky.

Pro navazující magisterský studijní program Antropologie populací minulosti se od roku 2021 vypisovat přijímací řízení nebude. Jedná se o dobíhající studijní program, do kterého již nebudou přijímáni noví studenti.

Další články

Skip to content